Statuss:
Noslēdzies

Projekta Nosaukums

 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība"

Projekta identifikācijas numurs

 Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir ieviest jaunus elektroniskos pakalpojumus, t.sk. e-iesniegumu un e-lēmumu grupas, kuru īstenošanai un darbības nodrošināšanai jāveic būtiskus pārveidojumus labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmās un IT infrastruktūrā. Tiks izstrādāta Labklājības nozares datu noliktava - informācijas sistēma (turpmāk - LabIS), kurā būs integrēti dati no labklājības nozares informācijas sistēmām un sistēma tiks izmantota labklājības politikas veidošanai, kā arī iegādātas lietvedības sistēmas un uzlabota lietvedības datu apmaiņa starp labklājības nozares iestādēm.

Projekta realizācijas laiks: 

2012.-2015.g. (40 mēneši)

Projekta kopējais finansējums:

EUR 3 426 021,10, ERAF finansējums 100% apmērā

Sagaidāmie ieguvumi:

publiskie elektroniskie pakalpojumi ietaupīs klientu finanšu un laika resursus, mazinās klientu rindas klātienē, pakalpojumu piegādes laiku, nodrošinās datu precizitāti un drošumu,

tiks efektīvāk izmantoti LM un tās padotības iestāžu administratīvie resursi,

tiks būtiski uzlabota sadarbspēja, nodrošinot atbalstu vienotiem, efektīviem iekšējiem procesiem labklājības nozares iestāžu un starpresoru informācijas apmaiņai, kā arī nozares līmenī izveidots unificēts un būtiski papildināts e-pakalpojumu piedāvājums.

Projekta rezultāti:

izveidoti 11 jauni e-pakalpojumi:

- E-iesniegums VSAA pakalpojumiem,
- E-lēmumi par VSAA pakalpojumiem,
- Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā (VDI),
- Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana (VDEĀVK),
- NVA lēmumu un notikumu paziņošana klientam,
- Bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss (NVA),
- Karjeras konsultācijas (NVA),
- Aktīvās nodarbinātības pasākumu īstenotāju pieteikumi (NVA),
- Reģistrēšanās apmācībām ar kuponu metodi(NVA),
- Elektroniska pieteikšanās uz vizīti (NVA),
- Mani vakanču piedāvājumi (NVA),
- Izveidotas 5 informācijas sistēmas, uzlabotas 8 informācijas sistēmas.

Projekta norise:

Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, projektā ir plānotas šādas darbības:
labklājības nozares elektronizējamo pakalpojumu un uzlabojamo sistēmu izpēte, kuras rezultātā radītās tehniskās specifikācijas būs par pamatu tālākām aktivitātēm informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstībā,sistēmas LabIS, kurā tiks apkopota LM un tās padotības iestāžu informācija par klientu vienotā nozares informācijas sistēmas LabIS datu glabātuvē, izstrāde, uzlabojumu veikšana LM padotības iestāžu informācijas sistēmās, nodrošinot to labāku sadarbspēju un e-pakalpojumu realizācijas iespējamību, e-pakalpojumu attīstīšana, ieviešot 11 e-pakalpojumus, IT infrastruktūras attīstīšana - serveru un disku masīvu iegāde, serveru virtualizācija, e-pastu servisu, attālinātas datoru pārvaldības un pārvaldības sistēmu vienādošana, lietvedības sistēmu uzlabošana nozares ietvaros e-pakalpojumu kvalitatīvas piegādes un atbalsta procesu uzlabošanas nodrošināšanai.


Kontaktinformācija:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju departamenta IS izstrādes daļas vadošā sistēmanalītiķe,  
Aija Ausekle (tālr.: +37167038724 , e-pasts: Aija.Ausekle@vsaa.gov.lv)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju departamenta IS izstrādes daļas vadošais sistēmu analītiķis, projekta vadītājs 
Lauris Lenerts (tālr.: +37167038749, e-pasts: Lauris.Lenerts@vsaa.gov.lv)