Statuss:
Noslēdzies

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Projekta nosaukums: Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) pilnveidošana

Projekta identifikācijas numurs: 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pensiju un pabalstu administrēšanai, lai attīstītu sociālās apdrošināšanas sistēmas e-pārvaldi un veicinātu VSAA sniegto pakalpojumu elektronizāciju.

Projekta rezultāti:
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāta integrēta informācijas sistēma, kas aptvers visus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un valsts sociālos pabalstus, kurus administrē VSAA. Informācijas sistēma veicinās:

  • VSAA administratīvo resursu efektīvāku izmantošanu;

  • informācijas apmaiņu ar 40 valsts un pašvaldību iestādēm;

  • VSAA pakalpojumu tālāku elektronizāciju, nodrošinot iespēju sociāli apdrošinātajām personām bez VSAA apmeklējuma elektroniskā vidē iegūt informāciju par VSAA rīcībā esošo informāciju par personas apdrošināšanas stāžu, ko veido darba un tam pielīdzinātie periodi līdz 1996.gadam, uzkrāto pensijas kapitālu un saņemt prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru.

Sagaidāmie ieguvumi:

  • uzlabosies sociāli apdrošināto personu informētība par viņu sociālās apdrošināšanas vēsturi;

  • palielināsies pakalpojumu pieejamība neklātienē, nodrošinot ērtu pakalpojumu pieejamību personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, kustību traucējumiem u.tml;

  • uzlabosies pakalpojumu piešķiršanai nepieciešamo datu kvalitāte un datu pilnība.

Projekta plānotās izmaksas: 916200.58 LVL, ERAF finansējums 100 % apmērā.

Projekta realizācijas laiks: 2010. gads – 2012. gads

Projekta norise:

2010. gada 1. ceturksnī projekta „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana” aktivitāšu ietvaros noslēgti divi līgumi. 2010. gada 3.ceturksnī projekta „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana” aktivitāšu ietvaros noslēgts viens līgums.

Noslēgto līgumu ietvaros kopumā 2010. gadā ir izstrādāta slimības, maternitātes, paternitātes, apbedīšanas, mirušās personas laulātajam un bezdarbnieka pabalstu, pensiju un atlīdzību piešķiršanas programmatūras moduļi, kā arī e-pakalpojums.

2012. gadā produktīvā darbībā ir palaisti visi projekta ietvaros izstrādātie un notestētie SAIS programmatūras moduļi. Līdz ar to VSAA darbiniekiem ir pieejama pilnīgāka informācija par pakalpojumu ņēmējiem un tas dod iespēju nākotnē sniegt visu VSAA rīcībā esošo informāciju ar e-pakalpojumu starpniecību gan jebkuram Latvijas iedzīvotājam, gan iestādēm, kam tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

E-pakalpojums „Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru” dod iespēju iegūt informāciju par sociāli apdrošinātas personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, uzkrāto pensijas kapitālu un saņemt prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru. Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kura dati ir VSAA rīcībā, var iegūt uz šiem datiem balstītu prognozējamo pensijas apmēru. E-pakalpojums izstrādāts ERAF projekta „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana ietvaros” ietvaros un kopš 2011. gada 29. jūlija ir pieejams elektroniskā vidē portālā www.latvija.lv.


Kontaktpersona:
VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure (+37129140221, inara.cimure@vsaa.gov.lv)