Statuss:
Noslēdzies

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Valsts reģionālās attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu labklājības nozares informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Projekta nosaukums: „Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai”

Projekta identifikācijas numurs: 3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/006

Projekta mērķis:

Veikt LM Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU), Vienotā sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz euro un turpmākā sistēmas darbībā ar euro valūtu, kā arī veikt papildus darbības, kas ļautu turpināt nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām un sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.

Projekta rezultāti:

  • uzlaboti 2 e-pakalpojumi:

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru,

Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana,

  • uzlabotas 3 informācijas sistēmas (SAIS, FIBU, SPOLIS),
  • nodrošināta informācijas sistēmu sadarbībspēja ar pārējām informācijas sistēmām un sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamība euro valūtā ar 2014.gada 1.janvāri, kas ir noteikts par euro ieviešanas datumu Latvijā.

Sagaidāmie ieguvumi:

  • finanšu un laika resursu ietaupījums, ātrāks pakalpojumu piegādes laiks, nodrošināta datu precizitāte un drošums, mazināts esošais administratīvais slogs VSAA klientiem, saimnieciskās darbības veicējiem un publiskās pārvaldes iestādēm,
  • LM, tās padotības iestāžu administratīvo resursu efektīvāka izmantošana,
  • ātrāka informācijas apmaiņa ar ārējām iestādēm, kuras saņem informāciju no VSAA un kuras iesūta informāciju VSAA ar SAIS palīdzību.

Projekta plānotās izmaksas: EUR 705 043,46 (LVL 495 507,36), ERAF finansējums 100 % apmērā

Projekta realizācijas laiks: 2013.gada 2.ceturksnis – 2014.gada 3.ceturksnis

Projekta norise:

Lai sasniegtu projekta mērķi, bija ieplānotas secīgas darbības, kuras īstenojot, tika nodrošināta labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai, par kuras mērķa datumu ar Ministru kabineta 2010.gada 24.marta rīkojumu Nr.165 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 “Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu”” bija noteikts 2014.gada 1.janvāris.

Informācijas sistēmu pielāgošanas procesā bija paredzētas šādas darbības:

  • publisko iepirkumu izsludināšana,
  • izmaiņu izstrāde,
  • izmaiņu testēšana,
  • izmaiņu ieviešana ekspluatācijā (2014.gada 1.janvāris).

2013.gada 2.ceturksnī projekta „Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai” aktivitāšu ietvaros saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu tika uzsākta programmatūras izstrāde SAIS kompleksai pārejai no latiem uz euro, bet 3.ceturksnī tika noslēgts līgums par programmatūras testēšanas pakalpojuma nodrošināšanu SAIS kompleksai pārejai no latiem uz euro.

Tāpat 2013.gada 3.ceturksnī tika noslēgti līgumi par programmatūras izstrādes un ieviešanas pakalpojumu sniegšanu LM informācijas sistēmu FIBU un SPOLIS pielāgošanai euro valūtai.

Informācijas sistēmu SAIS un SPOLIS izmaiņu izstrāde ietvēra arī e-pakalpojumu pielāgošanu euro valūtai.

Labklājības ministrija kopā ar projekta sadarbības partneriem ir veiksmīgi realizējusi projekta īstenošanā paredzētās aktivitātes, nodrošinot labklājības nozares informācijas sistēmu SAIS, FIBU, SPOLIS un e-pakalpojumu pielāgošanu euro valūtai un šo izmaiņu ieviešanu ekspluatācijā ar 2014.gada 1.janvāri.


Kontaktpersona:
VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure (+37129140221, inara.cimure@vsaa.gov.lv)