Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību ir:

 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ČAES dalībnieks),  kuram noteikta invaliditāte saistībā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
 • ČAES dalībniekam, kuram noteikts darbspēju zaudējums 10 – 25 % apmērā (bez invaliditātes noteikšanas) saistībā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
 • mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri bijuši tā apgādībā un kuriem piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija.

Bērni, pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, var  saņemt kaitējuma atlīdzību, ja tie mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādes dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem.

Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru ņem vērā :

 • iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī,
 • ČAES dalībniekam noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi % vai apgādājamo skaitu, kuriem piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija.

Kaitējuma atlīdzības aprēķina:

 • ČAES dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī ČAES dalībniekiem, kuriem noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti 10-25% apmērā, kaitējuma atlīdzību aprēķina izmantojot sekojošu formulu:

KA = 50 % VS x DZ, kur:
KA – kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS – iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
DZ – darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos).

 • Mirušā ČAES dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem, kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, kaitējuma atlīdzību aprēķina izmantojot šādu formulu:

KA = 50 % VS x KĢL, kur:
KA – kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS – iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
KĢL – kaitējuma atlīdzības koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija:

0,8 – ja ir viens apgādājamais,
0,9 – ja ir divi apgādājamie,
1,0 – ja ir trīs un vairāk apgādājamo.

Kaitējuma atlīdzības apmērs tiek pārskatīts reizi gadā 1.maijā, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī.

Ja mainās darbspēju zaudējuma procenti vai apgādājamo skaits, kaitējuma atlīdzību pārrēķina no izmaiņu dienas.

 • ČAES dalībnieks, kā arī mirušā ČAES dalībnieka bērni vienlaikus var saņemt kaitējuma atlīdzību un valsts pensiju (vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensiju), valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai izdienas pensiju.
 • Kaitējuma atlīdzību nevar saņemt, ja ir piešķirta un tiek saņemta citas valsts pensija, izņemot gadījumu, kad tā ir piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.
 • Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu kaitējuma atlīdzību, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Kaitējuma atlīdzību var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,

ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā, kas noteikta par maksu – 2,39 euro.

 • Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei.