Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt un zaudē ienākumus slimības dēļ.
• Ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu izmaksā no 10. slimības dienas.
• Ja saslimšanas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā, tad slimības pabalstu izmaksā no 11.slimības dienas.
• Ja saslimis bērns, slimības pabalstu izmaksā no bērna pirmās saslimšanas dienas.
• Ja saslimšanas cēlonis ir arodsaslimšana, tad slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam no pirmās slimības dienas.
Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem slimības pabalstu, no kura jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa. Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no slimības pabalsta arī tad, ja slimības pabalsta apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Slimības pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA slimības pabalsta prognozi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pārejošas darbnespējas pirmās dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

  VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas , Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  E-iesniegumu portālā latvija.gov.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

  Ja pabalstu pieprasa sakarā ar arodslimību, jāuzrāda atzinums par konstatēto arodslimību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ja saslimusi pati apdrošinātā persona

Slimības pabalstu var saņemt darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kurš savas darbnespējas dēļ zaudē algotā darbā vai no saimnieciskās darbības gūstamos ienākumus un kuram ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B:

 • sakarā ar darbspēju zaudēšanu slimības vai traumas dēļ,
 • nepieciešamībai saņemt ārstnieciska vai profilaktiska rakstura medicīnisko palīdzību,
 • ja nepieciešama izolācija sakarā ar karantīnu,
 • ja nepieciešama ārstēšanās ārstniecības iestādē atveseļošanās periodā pēc slimības vai traumas,
 • ja nepieciešama protezēšana vai ortozēšana stacionārā.

Ievērībai!

Ja slimības pabalsts ir piešķirts, tad to var saņemt tikai tad, ja tā saņemšanas laikā negūst ienākumus , t.sk. autoratlīdzību.

Vienīgais izņēmums ir, ja pašnodarbināta persona ir reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā saimniecisko darbību, viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu un pašnodarbinātais pats veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir personām, par kurām ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (pirmā darbnespējas diena) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Ja noticis nelaimes gadījums darbā vai arodsaslimšana

Slimības pabalstu var saņemt darba ņēmējs, kurš savas darbnespējas dēļ zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus un kuram ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B:

 • sakarā ar nelaimes gadījumu darbā (ko apstiprina Valsts darba inspekcijā reģistrēts akts par nelaimes gadījumu darbā),
 • arodslimību (ko apstiprina VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās izdots atzinums par saslimšanu ar arodslimību).

Piešķirot slimības pabalstu ar pārejošu darbnespējas cēloni „nelaimes gadījums darbā” un „arodslimība”, kvalifikācijas periods netiek noteikts.

Nosakot slimības pabalsta apmēru, ņem vērā pieprasītājam aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina

darba ņēmējam par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja (pirmā darbnespējas diena):

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

Mēnesis, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja

Pašnodarbinātajam, atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām, par pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja.

Kalendāra dienas vidējo algu aprēķina pēc formulas:

Vd = (A1+A2+…+A12) : D

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga

A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa mēnesī

D – kalendāra dienu skaits

Ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu,
 • bērna tēvam piešķirtajā atvaļinājumā,
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā,
 • bijusi pārejoša darbnespēja,
 • saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums,

tad, aprēķinot vidējo algu,  minētās dienas tiek izslēgtas no kalendāro dienu skaita.

Ja visā 12 mēnešu periodā ienākumi nav bijuši minēto iemeslu dēļ, vidējo algu aprēķina par iepriekšējiem 12 kalendāra mēnešiem pirms atvaļinājumu un pārejošas darbnespējas periodiem, proti, no ienākumiem, kas pirms šiem periodiem ir gūti strādājot vai veicot obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam.

Savukārt, ja 12 mēnešu periodā kādus mēnešus nav darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmēja statusā, veikusi obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais vai atradusies atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vidējo algu par šo periodu nosaka 40 % apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Par pirmajām 9 slimības dienām ārsts izsniedz darbnespējas lapu A un slimības naudu par šo periodu maksā darba devējs:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz devītajai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no vidējās izpeļņas.

Ja atveseļoties nav izdevies, tad no 10. darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B. Par šo periodu VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu.

Ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā, tad ārsts izsniedz darbnespējas lapu A, un par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā ne mazāk kā 80 % apmērā no vidējās izpeļņas.

Ja atveseļoties nav izdevies, tad no 11. darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B. Par šo periodu VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu.

Ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, tad ārsts jau no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B.

Ir noteikti ierobežojumi periodam, par kādu izmaksā slimības pabalstu.

Ja slimo:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – ārstu komisija) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā. Nosakot 52 nedēļu periodu, tiek summēti visi darba nespējas periodi, skaitot no pirmās saslimšanas dienas (darba nespējas A lapas dienas), par kuriem ir piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts, izņemot darba nespējas periodus slima bērna kopšanai un saslimšanu ar tuberkulozi, kā arī grūtniecības, dzemdību atvaļinājuma (maternitātes pabalsta) periodus, par kuriem piešķirti pabalsti.

Ja darbnespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas 10.dienas līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai.  Tas nozīmē, ka šādos gadījumos slimības pabalstu izmaksā arī par periodu, kas pārsniedz 26 nedēļu (nav nepieciešams ārstu komisijas atzinums) vai 52 nedēļu periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad ārsts noslēdz darbnespējas lapu vai tiek noteikta invaliditāte.

Ja slimošanas laikā tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī zaudēts pašnodarbinātā statusu, bet darbnespējas periods vēl turpinās, tad slimības pabalstu izmaksā 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam vai datumam, kad zaudēts pašnodarbinātā statusu. Par pārējo periodu, ja atveseļoties vēl nebūs izdevies, slimības pabalstu nepiešķir.

Nosacījumu nepiemēro saslimšanas gadījumiem ar pārejošu darbnespējas cēloni „nelaimes gadījums darbā” un „arodslimība”.

Slimības pabalsts par konkrētu darbnespējas periodu tiek aprēķināts un izmaksāts sekojoši:

 • aprēķinātais pabalsta apmērs par vienu kalendāra dienu tiek reizināts ar darbnespējas lapā B norādīto dienu skaitu un no aprēķinātās pabalsta summas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • darbnespējas lapu B apmaksā par kalendārajām dienām. Tātad slimības pabalsts tiek maksāts par darbnespējas lapā B norādītajām dienām, ieskaitot brīvdienas  un svētku dienas.

Pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Ja vienlaikus ir noteiktas tiesības saņemt slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu,  tad šajā laikā izmaksā slimības pabalstu.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN PIEMĒRI

Praktisks piemērs kā aprēķina slimības pabalstu

Pirmā darbnespējas diena -  2023.gada 2.septembris

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

dnl_aprekins_2024_1_attels

*) Ja vidējās algas aprēķina periodā kādu laiku nav bijis darba ienākumu tāpēc, ka cilvēks nav bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī, ja cilvēks bijis  atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, šos “tukšos” mēnešus aizstāj attiecīgi ar 40% no vidējās iemaksu algas valstī (2021.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī  ir 1067,52 eiro un 40% no tās ir 427,01 eiro).

Piemēram, ja cilvēks saslimis 2023.gada septembrī, tad mēnešos, kuros tas nebija darba attiecībās, tiks piemēroti 40% no 2021.gada vidējās iemaksu algas valstī.

Vidējo algu aprēķina:
(427,01+427,01+427,01+500+700+900+1000+1000+1000+1000+1000)/334 = 25,09 eiro dienā

2. Aprēķina pabalsta apmēru
80% no 25,09 = 20,07 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā
Ja darbnespējas periods, par kuru izsniegta darbnespējas lapa B, ir no 11.septembra līdz 17. septembrim, tad slimības pabalstu izmaksās par 7 kalendāra dienām, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli:

 • 20,07 x 7 = 140,49 eiro (aprēķinātais pabalsta apmērs par konkrētu darbnespējas periodu)
 • 140,49 eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis = slimības pabalsts, kas tiks izmaksāts, ieskaitot norādītajā kredītiestādes vai  pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā

 

Pirmā darbnespējas diena -  2024.gada 3.janvāris

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

dnl_aprekins_2024_attels_2

*) Ja vidējās algas aprēķina periodā kādu laiku nav bijis darba ienākumu tāpēc, ka cilvēks nav bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī, ja cilvēks bijis atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, šos “tukšos” mēnešus aizstāj attiecīgi ar 40% no vidējās iemaksu algas valstī (2022.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī  ir 1217,54 eiro un 40% no tās ir 487,02 eiro).

Piemēram, ja cilvēks saslimis 2024.gada janvārī, tad mēnešos, kuros tas nebija darba attiecībās, tiks piemēroti 40% no 2022.gada vidējās iemaksu algas valstī.

Vidējo algu aprēķina:
(850+850+500+800+1600+900+1500+487,02+487,02+487,02+1100+1100)/349 = 30,55 eiro dienā

2. Aprēķina pabalsta apmēru
80% no 30,55 = 24,44 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā
Ja darbnespējas periods, par kuru izsniegta darbnespējas lapa B, ir no 12. janvāra līdz 19. janvārim, tad slimības pabalstu izmaksās par 8 kalendāra dienām, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli:

 • 24,44 x 8 = 195,52 eiro (aprēķinātais pabalsta apmērs par konkrētu darbnespējas periodu)
 • 195,52 eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis = slimības pabalsts, kas tiks izmaksāts, ieskaitot norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā

***

Piemēri par kvalifikācijas periodu

Kas veido kvalifikācijas periodu?

Minimālais sociālās apdrošināšanas periods jeb kvalifikācijas periods ir laika posms, kurā cilvēks ir bijis darba ņēmējs vai pašnodarbinātais  un ir veiktas sociālās iemaksas slimības apdrošināšanai. Kvalifikācijas periodā ieskaita arī nepilni nostrādātus mēnešus.

3 vai 6 apdrošināšanas iemaksu mēneši, kuri tiek ņemti vērā kvalifikācijas perioda noteikšanai, var arī nebūt pēc kārtas.

Kvalifikācijas periodā, neatkarīgi no obligāto iemaksu veikšanas, ieskaita arī laiku, kurā cilvēks, būdams darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, noteiktajā 6 mēnešu vai 24 mēnešu periodā ir:

 • atradies grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā,
 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • atvaļinājumā bērna tēvam, 
 • bijusi pārejoša darbnespēja,
 • saņēmis dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

Piemēram, cilvēkam pirmā saslimšanas diena ir 03.01.2024.

Tā kā atveseļoties nav izdevies pirmajās 9 slimības dienās, tad ārsts no 10. slimības dienas ir izsniedzis darbnespējas lapu B par  periodu no  12.01.2024. līdz 19.01.2024.

Tiesības uz slimības pabalstu būs, ja:

 • 6 mēnešu periodā no 2023. gada jūlija līdz 2023. gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 3 mēnešos vai arī
 • 24 mēnešu periodā no 2022.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 6 mēnešos.

Ja cilvēks, pirms nodarbinātības uzsākšanas Latvijā, ir bijis nodarbināts kādā citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē, tad kvalifikācijas periodā var tikt ieskaitīti arī šajās valstīs uzkrātie apdrošināšanas periodi. Tāpat kvalifikācijas periodā var tikt ieskaitīti  uzkrātie apdrošināšanas periodi valstīs, ar kurām Latvijai ir noslēgti līgumi sociālās drošības jomā un kuri paredz summēšanas noteikumu piemērošanu tiesībām uz slimības pabalstu (Ukraina, Krievija).

***

Piemērs, kā izmaksā slimības pabalstu, ja slimošanas laikā pārtrauc darba attiecības

Pirmā saslimšanas diena ir 03.01.2024. Slimības pabalsta saņemšanas laikā izbeidzas uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums un 17.01.2024. tiek pārtrauktas darba attiecības. Tomēr atveseļoties vēl nav izdevies un ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B par periodu no 12.01.2024. līdz 20.02.2024.

Šādā gadījumā slimības pabalstu turpina izmaksās līdz 16.02.2024. (ieskaitot), proti, 30 kalendārās dienas pēc 17.01.2024.

***

Kā izmaksā slimības pabalstu, ja slimošanas periods ir ilgstošs?


Lai saņemtu slimības pabalstu, darbnespējas lapai B ir jābūt noslēgtai un iesniegtam iesniegumam VSAA. Ilgstoši slimojošajiem jāatceras, ka saņemt slimības pabalstu nevar, ja darba nespējas lapa nav noslēgta. Ja darba nespējas periods ir ilgstošs, var lūgt ārstējošam ārstam ik pēc divām nedēļām noslēgt aktuālo darba nespējas lapu, lai var iesniegt to VSAA un saņemt slimības pabalstu. Ja darba nespējas periods turpinās, ārstējošais ārsts izsniedz jaunu darba nespējas lapu – iepriekšējās turpinājumu.

***

Strādāju Latvijā, bet ārstējos ārvalstī. Kā rīkoties?


Ja esat nodarbināts Latvijā, bet darbnespēja iestājusies esot ārvalstī, piemēram, komandējumā ārvalstī, vēršoties pie ārsta, ir jālūdz darbnespējas periodu noformēt veidlapas E116 formā. E veidlapas ir apstiprinātas Eiropas Administratīvajā komisijā. Tās ir spēkā un tiek lietotas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs kā informācijas apmaiņas dokuments starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentām iestādēm sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piešķiršanai.

E116 veidlapa, kura nav jātulko, kopā ar iesniegumu slimības pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz VSAA.

***

Ja darba nespējas apliecinošs dokuments izsniegts ārvalstī

Ārvalstī izsniegtam darbnespēju apliecinošam dokumentam jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga. Ārvalstī izsniegtam darbnespēju apliecinošam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam un tam ir jābūt legalizētam.

Ar dokumentu legalizācijas prasībām var iepazīties Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē:

https://www.mfa.gov.lv/lv/arvalstis-izsniegtu-dokumentu-izmantosana-latvija

Ja darbnespēju apliecinošs dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē, vai arī valstīs, ar kurām Latvijai ir noslēgti līgumi sociālās drošības jomā (Ukraina, Krievija), tad dokumenta legalizācija nav nepieciešama. Savukārt, ja darbnespēju apliecinošs dokuments izsniegts Baltkrievijā, tad, ievērojot starp Latviju un Baltkrieviju noslēgtajā līgumā par sociālo drošību noteikto, Baltkrievijā izsniegts darbnespēju apliecinošs dokuments bez legalizācijas var tikt pieņemts tad, ja to ir apstiprinājusi Baltkrievijas kompetentā iestāde.

Pabalsta apmēru iespējams aprēkināt, izmantojot slimības pabalsta kalkulatoru.

Aprēķins balstīts uz VSAA pieejamajiem datiem, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī esat darba ņēmējs vai pašnodarbinātais. Slimības pabalsta kalkulators nevar aprēķināt, ja vienlaikus esiet darba ņēmējs, autoratlīdzības saņēmējs, pašnodarbinātais.

Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot pabalsta apmēra aprēķinu, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.