2021.gada 1.jūnijā stājas spēkā Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas līgums sociālās drošības jomā. Saskaņā ar šo līgumu:

- Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši Gērnsijā, ir iespēja no Gērnsijas pieprasīt vecuma pensiju, ja ir ssaniegts Gērnsijā noteiktais pensijas vecums un ir nepieciešamais apdrošināšanas stāžs. Informācija par tiesībām uz vecuma pensiju Gērnsijā: https://www.gov.gg/article/163185/Working--Retiring#selectednavItem163199

- Gērnsijas iedzīvotājiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši Latvijā, ir iespēja pieprasīt vecuma pensiju no Latvijas, ņemot vērā Latvijas tiesību normās noteikto pensijas vecumu un nepieciešamo apdrošināšanas stāžu. Tāpat darba nespējīgam ģimenes loceklim (bērnam), kurš zaudējis apgādnieku, var būt tiesības uz Latvijas apgādnieka zaudējuma pensiju par mirušā apgādnieka uzkrāto apdrošināšanas stāžu Latvijā.

Lai saņemtu Gērnsijas vecuma pensiju, personai, kura dzīvo Latvijā, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ar pieprasījumu Gērnsijas vecuma pensijas piešķiršanai, ko VSAA pārsūtīs Gērnsijas kompetentajai institūcijai izskatīšanai.

Ja Gērnsijas apdrošināšanas periods ir mazāks, nekā to paredz Gērnsijas nacionālie tiesību akti, tad tiesību noteikšanā uz pensiju Gērnsijas puse var izmantot VSAA apstiprinātos Latvijas apdrošināšanas periodus. Gērnsijas pensiju aprēķina par Gērnsijā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem.

Gērnsijas piešķirtā pensija Latvijā dzīvojošam pensionāram tiks izmaksāta uz viņa bankas kontu Latvijā katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi.

Lai saņemtu Latvijas vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, personai, kura dzīvo Gērnsijā, jāvēršas Gērnsijas kompetentajā institūcijā – Nodarbinātības un sociālās drošības komitejas birojā (Office of the Committee for Employment & Social Security) un jāaizpilda pensijas pieprasījums, kuram jāpievieno dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Latvijā, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai. Saņemtais pieprasījums un dokumenti tiks pārsūtīti VSAA izskatīšanai.

Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī Gērnsijas kompetentās institūcijas apstiprinātos Gērnsijas apdrošināšanas periodus. Latvijas pensiju aprēķina tikai par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu.

Latvijas piešķirtā pensija Gērnsijā dzīvojošam pensionāram tiks izmaksāta uz viņa bankas kontu Gērnsijā katru mēnesi.