Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • apgādnieka zaudējuma pensija,
  • apdrošināšanas atlīdzība,
  • kaitējuma atlīdzība mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei,

tad pakalpojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina maksāt personām, kuras mācās vai studē vispārējā, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas studijas.

Ja bērnam ir noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, tad apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir un izmaksā bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no tā, vai mācās.

Izziņa no mācību iestādes par to, ka persona mācās, nav nepieciešama – VSAA izmaksu turpina, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski sniegto informāciju. Ja mācību iestāde informāciju IZM informācijas sistēmā būs ievadījusi savlaicīgi septembrī, tad, tiklīdz VSAA šo informāciju saņems, apgādnieka zaudējuma pensijas vai atlīdzības izmaksa tiks pagarināta un izmaksa nodrošināta tuvākajā iespējamā datumā.

! VSAA vērš uzmanību, ka līdz ar to septembrī pensijas vai atlīdzības izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma.

Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā,
  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem,

tad pakalpojumu turpina maksāt personām, kuras mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecākas par 20 gadiem, vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu maksā par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to septembrī izmaksās pabalstu par augustu. Ja septembrī mācības netiks uzsāktas, tad oktobrī pabalstu neizmaksās.

Ja bērns mācās ārvalstī, tad visos gadījumos, kad tiek saņemts kāds no minētajiem pakalpojumiem, lai tā izmaksu turpinātu, jāiesniedz VSAA ārvalsts izglītības iestādes izsniegta izziņa par mācībām.

Ārvalsts izglītības iestādes izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē. Tajā jābūt norādītai informācijai par mācību gadu un kursu, mācību programmas ilgumu un beigu datumu, kā arī norādei par mācībām pilna laika klātienē, ja bērns ir augstskolas vai koledžas students.