No 1.jūlija izmaiņas saistībā ar Latvijas–Moldovas līgumu

2024.gada 1.jūlijā stājas spēkā starp Latvijas Republiku un Moldovas Republiku noslēgtais sociālās drošības līgums par valstu sadarbību pensiju, apdrošināšanas atlīdzību, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, apbedīšanas pabalsta un pabalsta mirušā pensijas saņēmēja laulātajam/partnerim piešķiršanā un izmaksāšanā Latvijā un Moldovā dzīvojošām personām.

Līgums regulēs arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanu šajās valstīs gūtajiem ienākumiem, novēršot nepieciešamību veikt iemaksas abās valstīs vienlaikus.

Par līguma izpildi Latvijā kompetentā institūcija ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), bet Moldovā – Valsts sociālās apdrošināšanas birojs.

Tiesības uz Moldovas Republikas pensiju Latvijā dzīvojošajiem

Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju no Moldovas kompetentās institūcijas par darba un tam pielīdzinātajiem periodiem Moldovas teritorijā, ja par šiem periodiem jau nav piešķirta Latvijas pensija.

Moldovas vecuma pensiju var pieprasīt personas:

 • kuras sasniegušas Moldovā noteikto pensijas vecumu,
 • Latvijas vecuma pensijas saņēmēji, kuriem Moldovas periods nav bijis ieskaitīts Latvijas apdrošināšanas stāžā.

Moldovas invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju var pieprasīt par Moldovas apdrošināšanas periodiem, ja ir izpildījušies pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi.

Ja Moldovas apdrošināšanas periods ir mazāks, nekā to paredz Moldovas nacionālie tiesību akti, tad tiesību noteikšanā uz pensiju Moldovas kompetentā institūcija var izmantot VSAA apstiprinātos Latvijas apdrošināšanas periodus. Moldovas pensiju aprēķina par Moldovā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem. Ja Moldovas apdrošināšanas periods ir mazāks nekā viens gads, pensiju nepiešķir.

Lai Latvijā dzīvojoša persona pieprasītu Moldovas pensiju, jāvēršas klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Moldovā, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai (piemēram, dokumenti, kas apliecina apgādnieka miršanas faktu un apgādājamā radniecību ar mirušo). Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Moldovas valsts valodas vai Līguma sadarbības valodas prasībām, līdz ar to personai var būt nepieciešams veikt dokumentu tulkojumu rumāņu vai angļu valodā. VSAA no personas saņemtos dokumentus nosūtīs Moldovas kompetentajai institūcijai.

Moldovas kompetentā institūcija piešķirto pensiju Latvijā dzīvojošām personām izmaksās katru mēnesi uz personas norādīto kredītiestādes kontu Latvijā.

Tiesības uz Latvijas Republikas pensiju Latvijā un Modovā dzīvojošajiem

Latvijas pilsoņiem no 2024.gada 1.jūlija Latvijas apdrošināšanas stāžā vairs neieskaitīs Moldovas darba un tam pielīdzinātos periodus, jo par šiem periodiem pensija ir jāpiešķir saskaņā ar Moldovas nacionālajām tiesību normām.

Līdz 2024.gada 30.jūnijam piešķirtās Latvijas pensijas, kuru aprēķināšanā Moldovas darba un tam pielīdzinātie periodi ir jau ņemti vērā, netiks pārskatītas.

Ja Latvijas apdrošināšanas stāžs nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju, tad tiesību noteikšanā ņems vērā Moldovas kompetentās institūcijas apstiprinātos Moldovas apdrošināšanas periodus, bet aprēķinās tikai par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu.

Piemērs. Personas Latvijas apdrošināšanas stāžs 2024.gadā ir 14 gadi 7 mēneši un tas ir nepietiekams, lai rastos tiesības uz Latvijas vecuma pensiju (no 2025.gada 1.janvāra Latvijas vecuma pensijas piešķiršanai būs nepieciešams 20 gadu apdrošināšanas stāžs). Moldovas apdrošināšanas periods ir 1 gads 6 mēneši. Šo Moldovas puses apstiprināto apdrošināšanas periodu ņem vērā tiesību noteikšanā uz Latvijas vecuma pensiju, bet pensiju aprēķina tikai par Latvijas apdrošināšanas stāžu.

Latvijas pensiju var pieprasīt arī Moldovas iedzīvotāji, ja viņiem ir uzkrāti darba un tam pielīdzinātie periodi Latvijas teritorijā un par tiem nav piešķirta Moldovas pensija vai citas valsts pensija. Latvijas pensijas pieprasījums un dokumenti ir jāiesniedz Moldovas kompetentajā institūcijā, kura tos nosūtīs VSAA

Latvijas piešķirtā pensija Moldovā dzīvojošam pensijas saņēmējam tiks izmaksāta uz personas norādīto Moldovas kredītiestādes kontu katru mēnesi eiro valūtā.

Apbedīšanas pabalsts un pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam/partnerim

Ja pensijas saņēmējs miris pēc 2024.gada 1.jūlija, apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Līgumu un savas valsts tiesību normām izmaksā tā valsts, kura izmaksāja pensiju līdz miršanas dienai, tai skaitā, ja tika saņemtas abu valstu pensijas.

Savukārt pabalstu mirušā pensijas saņēmēja laulātajam/partnerim piešķir tikai Latvija. Šo pabalstu var saņemt mirušā Latvijas pensijas saņēmēja pārdzīvojušais laulātais/partneris, kurš saņem Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālo valsts pensiju.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma un invaliditātes gadījumā būs Latvijā dzīvojošiem Moldovas pilsoņiem, kuriem Latvijā ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja. Līdz šim valsts sociālos pabalstus piešķīra tikai Latvijā pastāvīgi dzīvojošām personām.

Lai piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, Latvijā kopumā ir jābūt nodzīvotiem vismaz 60 mēnešiem jeb pieciem gadiem. Līgums paredz, ka nosakot šo periodu jāņem vērā arī Moldovā nodzīvoto laiku, ja tas Latvijā ir nepietiekams.

Piemērs: Moldovas pilsonis, kuram Latvijā ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, dzīvo Latvijā pēdējos 20 mēnešus, bet pārējos tiesību noteikšanai nepieciešamos 40 mēnešus bija dzīvojis un strādājis Moldovā. Personai ir tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jo kopā Latvijā un Moldovā ir nodzīvoti 60 mēneši.

Lai pieprasītu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, VSAA jāiesniedz „Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai”, ko var iesniegt:

 • portālā latvija.gov.lv,
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: pasts@vsaa.gov.lv,
 • klātienē  jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai,
 • nosūtot pa pastu VSAA: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.

 

Apdrošināšana atlīdzība saistībā nelaimes gadījumu darbā vai arodsaslimšanu

Saskaņā ar līguma nosacījumiem apdrošināšanas atlīdzību piešķir tā valsts, kurā noticis nelaimes gadījums darbā vai veikts darbs, kas izraisīja arodslimību.

Ja persona dzīvo Latvijā un Latvijā ir noteikta invaliditāte, bet nelaimes gadījums darbā noticis Moldovā vai arodslimība konstatēta pie Moldovas darba devēja, tad atlīdzības piešķiršanā kompetentā valsts ir Moldova.

Ierodoties VSAA klātienē, personai jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai, kas adresēts Moldovas kompetentajai institūcijai. Iesniegumā jānorāda:

 • (personas) identifikācijas numurs Moldovā,
 • darba devējs, pie kura notika darba negadījums Moldovā,
 • darba negadījuma iestāšanās datums,
 • kredītiestādes konta numurs,
 • apliecinājums, ka saņem vai nesaņem citas valsts pensiju.

VSAA sagatavos dokumentus un nosūtīs Moldovas kompetentajai iestādei. Atlīdzību piešķirs un izmaksās Moldova, pārskaitot uz personas norādīto Latvijas kredītiestādes kontu.

Savukārt, ja persona dzīvo Moldovā un Moldovā ir noteikta invaliditāte, bet nelaimes gadījums darbā noticis Latvijā, tad atlīdzības piešķiršanā kompetentā valsts ir Latvija. Arī ja nelaimes gadījumā darbā Latvijā ir iestājusies personas nāve, tad darba nespējīgajiem šīs personas ģimenes locekļiem, kurus tā pilnīgi vai daļēji apgādāja, ir tiesības uz atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. Tādā gadījumā pēc dokumentu saņemšanas no Moldovas, Latvija piešķirs un izmaksās apdrošināšanas atlīdzību Moldovā dzīvojošai personai, pārskaitot to uz personas norādīto Moldovas kredītiestādes kontu katru mēnesi eiro valūtā.

 

Apliecības par piemērojamajiem tiesību aktiem izsniegšana

Līgums nosaka, kuras valsts tiesību akti piemērojami:

 • ja darba devējs uz noteiktu laika posmu personu ir nosūtījis veikt darbu otras valsts teritorijā;
 • ja persona strādā abu valstu teritorijās, piemēram, starptautiskos pārvadājumos nodarbinātās personas,
 • ja persona veic darbu vienā valstī, bet darba devējs ir reģistrēts otras valsts teritorijā.

Uz personu attiecas tās valsts tiesību akti, kuras teritorijā tā strādā kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona. Tas nozīmē, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tajā valstī, kuras teritorijā persona faktiski veic darbu. Tas attiecas arī uz situāciju, kad darba devējs ir reģistrēts otras valsts teritorijā.  

Piemērs. Latvijā dzīvojoša persona ir noslēgusi darba līgumu ar Moldovā reģistrētu darba devēju. Saskaņā ar darba līgumā noteikto, persona ir pieņemta darbā par programmētāju un darba pienākumus veic attālināti, strādājot no Latvijas teritorijas. Uz personu attiecas Latvijas tiesību akti un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic Latvijā

Ja Latvijas uzņēmums, kurš veic darbību Latvijā, nosūta savus darbiniekus strādāt Moldovas teritorijā uz laika periodu, kas nepārsniedz 24 mēnešus, tad piemēro Latvijas tiesību aktus. Līdz ar to par šiem darbiniekiem darba devējs turpina veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā. Moldovā iemaksas nav jāveic.

Piemērs. Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas darbojas būvniecības pakalpojumu jomā Latvijā, noslēdz sadarbības līgumu ar Moldovā reģistrētu uzņēmumu par dzīvojamās mājas iekšdarbu veikšanu būvobjektā Moldovas teritorijā. Latvijas uzņēmums nosūta desmit darbiniekus uz 12 mēnešiem veikt darbu Moldovas teritorijā.

Uz Latvijas darba devēja darbiniekiem, kuri nosūtīti strādāt Moldovas teritorijā, attiecas Latvijas tiesību akti, un darba devējs par šiem darbiniekiem turpina veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā.

 

Līgums paredz, ka Latvijas un Moldovas kompetentajām iestādēm savstarpēji vienojoties, 24 mēnešu periodu var pagarināt vēl uz 12 mēnešiem, ja tas ir darbinieku interesēs.

Nosacījumus piemēro, ja darbinieki norīkoti, sākot no 2024.gada 1.jūlija.

VSAA izsniedz apliecību darba devējam, kurš nosūta darbinieku strādāt uz Moldovu, kas apliecina, ka uz personu apliecībā norādītajā periodā attiecas Latvijas sociālās drošības tiesību akti un sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo personu ir jāveic Latvijā.

Lai saņemtu apliecību darba devējam VSAA jāiesniedz iesniegums „Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums”.

Iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: iemaksas@vsaa.gov.lv, vai
 • klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, vai
 • nosūtot pa pastu VSAA Iemaksu nodaļai: Varakļānu iela 2, Rīga, LV-1019