Minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēri un izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) minimālo valsts pensiju (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pārrēķinu par laiku no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim izmaksās maijā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

No 2021.gada 1.janvārapaaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

  • vecuma gadījumā109,00 eiro,
  • apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136,00 eiro, par bērnu no septiņu gadu vecuma – 163,00 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti būs atkarīgs no nodarbinātības fakta. Nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem papildus tiek piešķirta piemaksa. Paaugstinātie apmēri:

Personai noteiktā invaliditāte

Strādājošiem

Nestrādājošiem

1.grupa

152,60eiro
(109 x 1,4)

+ 45,78 eiro (152,60 x 30%) piemaksa,
kopā 198,38

1.grupa no bērnības

190,40eiro
(136 x 1,4)

+ 57,12 eiro (190,40 x 30%) piemaksa,
kopā 247,52

2.grupa

130,80eiro
(109 x 1,2)

+ 26,16 eiro (130,80 x 20%) piemaksa,
kopā 156,96

2.grupa no bērnības

163,20eiro
(136 x 1,2)

+ 32,64 eiro(163,20 x 20%) piemaksa,
kopā 195,84

3.grupa

109,00 eiro mēnesī neatkarīgi no nodarbinātības.

3.grupa no bērnības

136,00 eiro neatkarīgi no nodarbinātības.

No 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksāja iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim. Savukārt par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim (par janvāri, februāri, martu un aprīli) VSAA veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un starpību izmaksās maijā. Ja starpība par gada pirmajiem mēnešiem būs mazāka par jauno pabalsta apmēru pēc tā paaugstināšanas, tad personai maijā izmaksās arī vienreizēju piemaksu.

Vienlaikus maijā notiks pāreja uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (pašlaik maksā par esošo). Sākot ar jūniju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksās par iepriekšējo mēnesi jaunajā apmērā. Tas nozīmē, ka pabalsts par maiju tiks izmaksāts jūnijā.

Izmaksājot pabalstu par iepriekšējo mēnesi, pabalsta saņēmējam par dienām, kurās viņš nav bijis nodarbināts, tiek izmaksāta piemaksa

Piemērs. Persona ar 2.grupas invaliditāti nestrādā un saņem 156,96 eiro (130,80+26,16) mēnesī. Ar 2021.gada 25.jūliju uzsāk darba attiecības. Augustā, izmaksājot pabalstu par jūliju, piemaksa tiek izmaksāta par periodu no 1.jūlija līdz 24.jūlijam, kad persona nestrādāja, t.i., 20,25 eiro (26,16:31x24).

Ja persona turpina strādāt arī augustā, tad septembrī tiek izmaksāts pabalsts par augustu 130,80 eiro, bet piemaksa netiek maksāta.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā dalībnieka ģimenei

No 2021.gada 1.janvārapaaugstināts pabalsta apmērs Valsts sociālā pabalsta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei uz 109,00 eiro.

Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim pabalstus izmaksāja iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim (100 eiro mēnesī). Pēc pabalsta pārrēķina pabalsta starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pabalstu.

Apdrošināšanas atlīdzības

No 2021.gada 1.janvāra tiek paaugstināts atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam, un tas ir par bērnu:

  • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro
  • no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim atlīdzību VSAA izmaksāja iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 2021.gada maiju.

No 2021.gada 1.janvāra paaugstināti atlīdzību par darbspēju zaudējumu minimālie apmēri:

Personai noteiktā invaliditātes grupa

Apmērs mēnesī personai ar invaliditāti

Apmērs mēnesī personai ar invaliditāti no bērnības

3.grupa

136,00 eiro

163,00 eiro

2.grupa

190,40 eiro

228,20 eiro

1.grupa

217,60 eiro

260,80 eiro

Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim atlīdzību VSAA izmaksāja iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 2021.gada maiju.

Vecuma pensija

Paaugstināts minimālās vecuma pensijas apmērs, kas atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža:

  • ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi, minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par 149,60 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 eiro
  • ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir 16 un vairāk gadi, minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to par 2,72 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 3,26 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu.

Minimālās vecuma pensijas par laiku no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim VSAA izmaksāja apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim. Minimālās pensijas starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli VSAA izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pensiju.

Invaliditātes pensija

Paaugstināts invaliditātes pensijas minimālais apmērs:

Personai noteiktā invaliditātes grupa

Apmērs mēnesī
personai ar invaliditāti

Apmērs mēnesī
personai ar invaliditāti no bērnības

3.grupa

136,00 eiro

163,00 eiro

2.grupa

190,40 eiro

228,20 eiro

1.grupa

217,60 eiro

260,80 eiro

Minimālās invaliditātes pensijas par laiku no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim VSAA izmaksāja apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim. Minimālo invaliditātes pensiju starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pensiju.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Paaugstināts minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam:

  • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro;
  • no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

Apgādnieka zaudējuma pensijas, ko piešķirs, sākot no 2021.gada 1.janvāra VSAA izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Savukārt pensijas, kas piešķirtas līdz 2020.gada 31.decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021.gada 1.janvāra, VSAA izmaksās par kārtējo mēnesi.

Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas par laiku no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim. Starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli VSAA izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pensiju.