Cilvēks ar paceltu rādītājpirkstu. Fonā izsaukuma zīme. Teksts: Svarīgi. Izmaiņas VSAA pakalpojumos no 2023. gada.

Vecāku pabalsts

Paaugstināts izmaksājamā pabalsta apmērs strādājošiem vecākiem

No 2023.gada 1.janvāra vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 50% apmērā no piešķirtā. Šis nosacījums attiecas gan uz vecākiem, kuriem pabalsts piešķirts 2022.gadā un izmaksa turpinās 2023. gadā, gan uz tiem, kuriem to piešķirs 2023.gadā.

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība par bērniem, kuri dzimuši 2023.gada 1.janvārī vai vēlāk

Kopējo vecāku pabalsta periodu var izvēlēties 13 mēnešus vai 19 mēnešus no bērna dzimšanas dienas. To veido vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam ir divi mēneši. Kopējā vecāku pabalsta periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta saņemšanas periodu.

Vecāks, kurš saņem pabalsta pamatdaļu, nenododamās daļas divus mēnešus, ko var dalīt arī posmos, var saņemt jebkurā laikā pēc pamatdaļas līdz bērna astoņu gadu vecumam. Otrs vecāksjebkurā laikā no bērna piedzimšanas līdz astoņu gadu vecumam. Nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja darba devējs vecākam ir piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu, pašnodarbinātie var saņemt, ja neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus laikā, kad saņem šo pabalsta daļu.


Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalsts tiks aprēķināts par darba dienām, nevis kalendāra dienām. Šādas izmaiņas ir veiktas, jo Darba likums paredz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, un par šo periodu ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu.

Izmaiņas stājas spēkā no 2023.gada 1.janvāra. VSAA pārskatīs visus jau piešķirtos paternitātes pabalstus par bērniem, kas dzimuši no 2022.gada 1.augusta:

 • līdz 2023.gada 31.martam pabalstus piešķir un izmaksā tādā apmērā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2022.gada 31.decembrim (pēc vecās kārtības, nosakot pabalsta apmēru par kalendāra dienām),
 • līdz 2023.gada 30.aprīlim VSAA veic pabalsta pārrēķinu atbilstoši jaunajai aprēķina kārtībai un nodrošina pabalsta starpības izmaksu.

Vecuma pensija

Pensijas vecums

2023.gadā pensijas vecums ir 64 gadi seši mēneši, bet priekšlaicīgi pensionējoties – 62 gadi seši mēneši.

Mūža pensijas mēneša apmēra ietekme

Piešķirot vecuma pensiju no 2023.gada 1.janvāra, ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks par uzkrāto kapitālu pensiju 2.līmenī iegādāsies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, tad par mūža pensijas mēneša apmēru samazinās personai pienākošos:

 • minimālo pensijas apmēru;
 • saglabājamo invaliditātes, izdienas pensijas apmēru vai valsts sociālā  nodrošinājuma pabalsta  apmēru.

Kamēr VSAA no apdrošināšanas sabiedrības nesaņems informāciju par mūža pensijas mēneša apmēru, iepriekš minētajos gadījumos vecuma pensiju izmaksās avansā aprēķinātajā apmērā, bet ne ilgāk par vienu gadu.

Izdienas pensiju un apdrošināšanas atlīdzību saņēmējiem, kuriem pēc 2023.gada 1.janvāra izpildīsies vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums un tiks piešķirta vecuma pensija, izdienas pensiju un apdrošināšanas atlīdzību izmaksās, tās apmēru samazinot par piešķirtās:

 • vecuma pensijas apmēru un
 • mūža pensijas mēneša apmēru, ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks par uzkrāto kapitālu pensiju 2.līmenī iegādāsies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Pensiju 2.līmenis

No 2023.gada 1.janvāra tiek mainīts princips jauno pensiju 2.līmeņa dalībnieku sadalei pa ieguldījumu plāniem. Ja jaunais dalībnieks sadales brīdī:

 • nebūs sasniedzis 55 gadu vecumu, – nonāks ieguldījumu plānā, kas paredz līdz 100 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās,
 • būs sasniedzis 55 gadu vecumu, – nonāks ieguldījumu plānā, kas paredz ne vairāk kā 25 % ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās.

No 2023.gada 1.janvāra pensiju 2.līmeņa dalībnieks, kuram piešķirta vecuma pensija un kurš pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu vēlas izmantot mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei, slēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu vairs nevarēs uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu, kā arī noteikt vairākus izmaksas posmus ar atšķirīgiem mūža pensijas apmēriem katrā posmā.

Joprojām mūža pensijas apdrošināšanas līgumā varēs noteikt labuma guvēju (mantinieku) un izmaksas regularitāti – vienu reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Mūža pensiju tāpat kā vecuma pensiju izmaksā līdz mūža beigām.


Valsts sociālie pabalsti

No 2023.gada 1.jūija personām un viņu ģimenes locekļiem, kuras uzturas un dzīvo Latvijā, pamatojoties uz tām izsniegto termiņuzturēšanās atļauju un kurām Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, būs tiesības uz visiem valsts sociālajiem pabalstiem tāpat kā ikvienai Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai.

 


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  iemaksas

Minimālās  iemaksas

Tā kā  minimālā mēneša darba alga no 2023.gada 1.janvāra ir noteikta 620 eiro mēnesī, tad no nākamā gada 1.janvāra:

 • valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru Valsts ieņēmuma dienestā (VID) deklarētais ienākums ceturksnī būs mazāks par 1860 eiro (trim minimālajām darba algām);
 • pašnodarbinātajiem, ja viņu ienākumi mēnesī:
 • nesasniegs 620 eiro, reizi ceturksnī būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 10% apmērā pensiju apdrošināšanai;
 • sasniegs un pārsniegs 620 eiro, būs jāveic VSAOI vismaz no 620 eiro 31,07 % apmērā visiem apdrošināšanas veidiem un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un VSAOI objektu – 10% pensiju apdrošināšanai.
 • personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai un veic VSAOI brīvprātīgi – iemaksu objekta minimālais apmērs kalendāra gadam būs noteikts 7440 eiro. Tas nozīmē, ka VSAOI gadā jāveic vismaz no minētās summas.

Iemaksas personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības

No 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim saglabāsies īpašais autoratlīdzības nodokļa režīms. Tas nozīmē, ka arī 2023.gadā personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības, būs tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem un saglabāsies līdzšinējā kārtība attiecībā uz VSAOI objektu un valsts sociālās apdrošināšanas minimālajām obligātajām iemaksām.