20 eiro

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022.gada 29.janvārī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par laikposmu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim izmaksās atbalstu 20 eiro mēnesī Latvijā dzīvojošiem Latvijas pensijas, atlīdzības vai atsevišķu pabalstu saņēmējiem, kā arī pilngadīgām personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un sasniegts Latvijas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vai ir noteikta invaliditāte.

Atbalstu 20 eiro mēnesī VSAA izmaksās automātiski Latvijā dzīvojošām personām, kuras minētajā laikposmā ir Latvijā piešķirtās:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja;
 •  izdienas pensijas saņēmēja, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, taču vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensijas saņēmēja, kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kurai ir noteikta invaliditāte;
 • speciālās pensijas saņēmēja;
 • atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana saņēmēja.

Atbalsta par janvāri un februāri, kopā 40 eiro, izmaksu tām personām, kurām VSAA maksājumus ieskaita  Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, VSAA uzsāks februārī. Ja atbalsts par janvāri un februāri nebūs izmaksāts februārī, to izmaksās martā kopā ar  atbalstu par martu.

Ja pensiju, pabalstu vai atlīdzību saņem ar piegādi dzīvesvietā, VSAA atbalstu par janvāri, februāri un martu, kopā 60 eiro, saņems martā dzīvesvietā vienlaikus ar marta pensiju, pabalstu vai atlīdzību.

Iesniegums 20 eiro atbalsta saņemšanai VSAA ir jāiesniedz:

 • pilngadīgai personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vai ir noteikta invaliditāte līdz pensijas vecuma sasniegšanai;
 • personai, kura saņem Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensiju un personai ir noteikta invaliditāte;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kuram izmaksa uz laiku ir pārtraukta.

Iesniegumā (iesnieguma paraugs) jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese un Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Iesniegums jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas, t.i., līdz 2022.gada 29.jūlijam, vai no dienas, kad laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim personai radušās tiesības uz atbalstu 20 eiro mēnesī.

Iesniegumu 20 eiro atbalsta piešķiršanai VSAA var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu);
 • nosūtot pa pastu jebkuram klientu apkalpošanas centram vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā (pasta kastīte iesniegumiem nav pieejama Talejas ielā 1, Rīgā)

Ārkārtējās situācijas laikā VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Uzsākot šo e-pakalpojumu, izvēlieties iestādi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un nosūtiet lūgumu piešķirt atbalstu, kurā iekļauta visa iepriekš minētā informācija.

Lēmumu par atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu VSAA pieņems 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un atbalstu sāks izmaksāt 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

VSAA vērš uzmanību:

 • Ja persona vienlaikus saņem vairākus iepriekš minētos pakalpojumus (izņemot bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana), atbalstu 20 eiro mēnesī piešķir pie viena no pakalpojumiem.
 • Ja persona saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, atbalsts tiek piešķirts arī pie šī pakalpojuma. 
 • Ja par bērnu pienākas gan 50 eiro, gan 20 eiro atbalsts, tad piešķir 50 eiro atbalstu.

 SVARĪGI ZINĀT:

 • uz atbalstu 20 eiro mēnesī nevar vērst piedziņu un ieturējumus,
 • no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto atbalstu 20 eiro mēnesī;
 • atbalstu 20 eiro mēnesī ņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā, par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.