Izņēmumu piemērošana saskaņā ar regulas Nr. 883/2004 16.pantu

Regulas paredz, ka nosūtīšanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus. Taču divas vai vairāk dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par izņēmumiem no regulas Nr.883/2004 11. līdz 15.panta atsevišķu personu vai personu kategoriju interesēs. Šāda vienošanās nozīmē to, ka personai tiks piemērota vienas dalībvalsts tiesību akti, lai gan saskaņā ar regulā Nr. 883/2004 paredzētajiem noteikumiem kā kompetentā valsts ir noteikta cita dalībvalsts. Vienošanos pamatā ir jābūt darbinieku interesēm un labumam.

Piemēram, ja ir zināms, ka darba ņēmēja paredzētais nosūtīšanas periods pārsniegs 24 mēnešus, darba devējam vai attiecīgajai personai laicīgi jāiesniedz pieprasījums VSAA. Par izņēmuma piemērošanu VSAA ir jāvienojas ar nodarbinātības valsts kompetento iestādi. Pozitīva lēmuma gadījumā VSAA izsniegs A1 sertifikātu un maksimālais laika periods, par kuru var tikt izsniegts A1 sertifikāts, piemērojot izņēmumu, ir 5 gadi.

16. pantā noteiktās vienošanās ir izmantojamas arī, lai atļautu norīkošanu par atpakaļejošu periodu, kas skar darba ņēmēja intereses, piemēram, tad, ja ir tikuši piemēroti nepareizās dalībvalsts tiesību akti. Tomēr šāda pagātnes situāciju izskatīšana ir izmantojama tikai ļoti īpašos gadījumos.

Ja pieprasījums pagarināt nosūtīšanas periodu ilgāk par 24 mēnešiem netiek iesniegts vai ja pēc pieprasījuma iesniegšanas iesaistītās valstis atbilstoši regulas 16. pantam nepanāk vienošanos pagarināt nosūtītājvalsts piemērojamos tiesību aktus, uzreiz pēc nosūtīšanas perioda beigām personai tiek piemēroti tās dalībvalsts tiesību akti, kurā tā faktiski strādā.