Ja sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, darba nespējīgajiem šīs personas ģimenes locekļiem, kurus tā pilnīgi vai daļēji apgādāja, ir tiesības uz atlīdzību par apgādnieka zaudējumu:

 • bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī bērniem pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja tie mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādes dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem;
 • bērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • brāļiem, māsām un mazbērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām un mazbērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par bērniem ar invaliditāti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • pārdzīvojušajam laulātajam un vecākiem (ja nav sasniegts vecums, no kura pienāktos vecuma pensija);
 • pārdzīvojušajam laulātajam, kura gaida bērnu no apdrošinātās personas pēc tā nāves;
 • personām, kuras audzina apdrošinātās personas bērnu līdz astoņu gadu vecumam (pārdzīvojušajam laulātajam, vienam no vecvecākiem (neatkarīgi no vecuma), vienam no pilngadīgajiem brāļiem/māsām).

Apdrošinātās personas nāvi sakarā ar nelaimes gadījumu darbā apstiprina Valsts darba inspekcijā reģistrēts akts par nelaimes gadījumu darbā, kura rezultātā iestājusies darbinieka nāve. Ja nāve iestājusies vēlāk, tad papildus to apliecina ārstniecības iestādes izziņa par apdrošinātās personas nāves cēloņa saistību ar nelaimes gadījumu darbā.

Nāves cēloņa saistību ar arodslimību apstiprina VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās izdots atzinums par saslimšanu ar arodslimību un ārstniecības iestādes izziņa par apdrošinātās personas nāves cēloņa saistību ar arodslimību.

Nosakot atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru ņem vērā:

 • mirušās  personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu;
 • apgādājamo skaitu.

Mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 36 mēnešu periodu, kurā mirušajai personai bijusi lielākā algu summa pēdējo piecu gadu laikā pirms nāves iestāšanās dienas. (saite uz Apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju zaudējumu)

Atlīdzības apmēru nosaka pēc apgādājamo skaita. Tā ir procentuāla daļa no mirušā apgādnieka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas .(Tabula par apmēra noteikšanu)

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru katram bērnam no 2023.gada 1.jūlija nosaka procentuāli no ienākumu mediānas (viduspunkts valsts iedzīvotāju ienākumiem): par bērnu līdz septiņu  gadu vecuma sasniegšanai – 25% no ienākumu mediānas, par bērnu no septiņu gadu vecuma –30% no ienākumu mediānas. Apmēri ir:

no 2021.gada 1.janvāra:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136 eiro mēnesī;
 • no septiņu gadu vecuma  – 163 eiro mēnesī.
 • no 2023.gada 1.jūlija:
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 157 eiro mēnesī;
 • no septiņu gadu vecuma  – 188 eiro mēnesī.
 • no 2024.gada 1.janvāra:
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 171 eiro mēnesī;
 • no septiņu gadu vecuma  – 206 eiro mēnesī.

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru pārskata katru gadu 1.janvārī.

Noteikts mēnesī izmaksājamā apmēra ierobežojums. Mēnesī izmaksājamais atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds tas noteikts personām, kuras sasniegušas pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, divdesmitpieckāršu apmēru.

Katra gada 1.oktobrī atlīdzības apmērs tiek pārskatīts to indeksējot.

Vienlaikus nevar saņemt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un invaliditātes pensiju.

Ja vienlaikus ir tiesības uz invaliditātes pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, tad tiek izmaksāts viens pakalpojums – pensija vai atlīdzība, pēc personas izvēles.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
 • ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā.

Izbraucot no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, atlīdzības izmaksas turpināšanai jāiesniedz tādi paši dokumenti kā pensijas izmaksas turpināšanai

Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pārtrauc uz laiku, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu.