No 2020.gada 1.janvāra pensiju 2.līmeņa dalībniekam, kurš nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Pirms izdari izvēli, noskaidro vai esi pensiju 2.līmeņa dalībnieks un cik liels ir Tavs uzkrātais kapitāls:

Varianti


ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā

pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam

mantot Civillikumā noteiktajā kārtībā

Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks būs izvēlējies pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, kā arī gadījumos, kad:

 • izvēle nav izdarīta;
 • izvēlējies nodot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitāla papildināšanai vai mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā, bet uzkrātais kapitāls nāves dienā nav sasniedzis 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra ( 2020. gadā - 22,41 eiro).

Šis kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem, kuriem uz to būs tiesības. Ja mirušajam nebūs ģimenes locekļi, kam ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.

Šajā gadījumā jānorāda persona, kuras pensiju 2.līmeņa uzkrātajam kapitālam pievienot mirušā uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu. Tā var būt jebkura fiziska persona, nav obligāti jābūt radniecībai.

! Izdarot šo izvēli, ir jāņem vērā, ka tad, ja mirušā pensiju 2.līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā VSAA norādītā persona nebūs pensiju 2.līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikuma noteiktajā kārtībā.

VSAA mirušā pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu aprēķinās 6 mēnešus pēc miršanas fakta reģistrēšanas dienas un pievienos norādītās personas pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam.

Šajā gadījumā norādītajai personai nav jāiesniedz VSAA iesniegums.

Par mirušā pensiju 2.līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu persona uzzinās apskatot savu Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstu.

Norādītā persona savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, tai skaitā, pievienoto mirušā pensiju kapitālu, varēs izmantot, pieprasot valsts vecuma pensiju.

Summa, kas tiks pievienota norādītās personas kapitālam, veidosies no:

 • 80 % no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019.gada 31.decembrim
  (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai esošiem pensionāriem);
 • 100% no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020.gada 1.janvāra.
Piemērs:

Mirušā kopējais pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim.

Norādītās personas pensiju 2.līmeņa uzkrājums tiks palielināts par 4600 eiro

Aprēķins: 3000 + 80 % no 2000 = 3000 +1600 = 4600 eiro

! Ja VSAA konstatēs, ka mirušais pensiju 2.līmeņa dalībnieks vai persona, kas saņems viņam atstāto pensiju 2.līmeņa kapitālu, nav atmaksājis VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms pievienošanas norādītās personas pensiju 2.līmeņa uzkrājumam, VSAA šo parādu ieturēs no atstātā kapitāla.

Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu varēs uzzināt:

 • pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas;
 • vaicājot VSAA par mirušā izvēli.

Mantojamo pensiju 2.līmeņa kapitāla daļu mantinieki var pieprasīt 10 gadu laikā no mirušās personas nāves dienas.

Zvērināts notārs pieprasīs VSAA informāciju par mirušās personas mantojamā pensiju 2.līmeņa kapitāla apmēru un iespējamām parādsaistībām pret VSAA.

Saņemot mantojuma apliecību, mantiniekam (fiziskai personai) būs jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda sava izvēle mantotās summas saņemšanai:

 • pārskaitīt bankas kontā (izmaksu VSAA veiks eiro);
 • pievienot viņa pensiju 2.līmeņa kapitālam.

Ja mantinieks būs juridiska persona, mantoto summu varēs saņemt tikai bankas kontā (izmaksu VSAA veiks eiro).

Mantojumā nododamā summa veidosies no:

 • 80 % no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019.gada 31.decembrim (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai esošiem pensionāriem);
 • 100% no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020.gada 1.janvāra.

Piemērs: Mirušā kopējais pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim.
Uzkrāto kapitālu ir tiesīgi saņemt divi mantinieki. Katrs no viņiem mantos 2300 eiro.

Aprēķins: 3000 + 80 % no 2000 = 3000 +1600 = 4600 eiro kopējais mantojumā nododamais kapitāls;
4600/2=2300 eiro katram mantiniekam.

! Ja VSAA konstatēs, ka mirušais pensiju 2.līmeņa dalībnieks ir parādā VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms mantojuma izmaksas VSAA šo parādu ieturēs no visa atstātā kapitāla. Ja parāds VSAA būs mantiniekam, tas tiks ieturēts no viņam pienākošās mantojamās kapitāla daļas.

Mēneša laikā, pēc mantinieka iesnieguma un informācijas no mantojuma apliecības saņemšanas no zvērināta notāra, VSAA veiks naudas pārskaitījumu mantiniekiem vai pievienos mantinieka pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam.

Mantinieka pensiju 2.līmeņa kapitālam pievienotais mantotais pensiju 2.līmeņa kapitāls tiks atspoguļots Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstā.

Paziņo savu izvēli


Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz edoc@vsaa.gov.lv

Klātienē - VSAA klientu apkalpošanas centros vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros

Kas ir valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2. līmenis?

Informāciju par pensiju 2. līmeni Jūs varat iegūt noskatoties video:

Gribat uzzināt vairāk?


Rakstiet konsultacijas@vsaa.gov.lv

Jautājiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu apkalpošanas centrā.

Zvaniet, tālrunis konsultācijām:

64507020