Oracle licenču uzturēšanas pakalpojums

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA-2017/56

 

Iepirkuma procedūras veids

un tās izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta „b” apakšpunktu – nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ

 

Iepirkuma līguma priekšmets:

 

Oracle licenču uzturēšanas pakalpojums

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pmatojums:

Komisijas priekšsēdētājs: Lauris Lenerts – Informācijas tehnoloģiju departamenta (ITD) vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Uldis Cīrulis – ITD Tehniskā atbalsta daļas vadītājs.
Komisijas dalībnieki: Ināra Cīmure – ITD Informācijas sistēmu izstrādes daļas (ISID) vadītāja;
Līga Egle – Informācijas drošības vadītāja;
Inga Ruņģe – ITD ISID vadošā sistēmu analītiķe;
Vladimirs Saveļjevs – ITD ISID vecākais sistēmu analītiķis.

Eksperte iepirkumu jautājumos – komisijas sekretāre:
Silvija Bērziņa – ITD IT servisu daļas iepirkumu speciāliste.
VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojums Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā”

Uz sarunām uzaicinātais piegādātājs:

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena

(bez PVN):

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā
EUR 437900,11
(četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 11 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums un izpildes termiņš:

31.05.2017.
no 31.05.2017.- 30.05.2021.

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [23.03.2018]