2020.gads

IZDEVUMU VEIDI 2020.g. tāme  2020.g. 9 mēn. izdevumi 9 mēn. izdevumi % pret 9 mēn. plānu (vid.norm. 75 %)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 10 02 92 10 18 35 26 72.22
atalgojums 10 64 84 11 7 61 91 72 71.55
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 78 04 32 1 99 63 33 71.80
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  67 14 49 56 80 21 84.60
Preces un pakalpojumi, t.sk: 5 78 57 20 4 10 61 61 70.97
 darba telpu uzturēšana 1 49 01 56 1 11 70 62 74.96
vēstuļu nosūtīšana 27 54 41 18 84 05 68.40
 telekomunikāciju pakalpojumi 7 16 49 4 16 98 58.20
 2.līmeņa administrēšana 79 00 14 57 11 74 72.30
 IT un IS uzturēšana 84 54 57 58 85 72 69.62
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 9 66 67 6 37 76 65.97
transporta uzturēšana 1 76 43 99 94 56.65
administrēšanas izmaksas 2 19 86 93 1 52 54 80 69.38
Sociālie pabalsti 2 06 89 6 63 3.20
Starptautiskā sadarbība 2 05 35 2 05 34 1 00.00
Kapitālie izdevumi 1 14 25 94 82 93 72 72.59
KOPĀ: 21 06 98 30 15 14 02 56 71.86

Publicēšanas datums: [16.10.2020]