2020.gads

VSAA budžeta izdevumu analīze      
IZDEVUMU VEIDI 2020.g. tāme (09.07.2020.) 2020.g. 6 mēn. izdevumi 6 mēn. izdevumi % pret 6 mēn. plānu (vid.norm. 50%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 070 696 6 617 383 47,03
atalgojums 10 624 789 5 063 225 47,65
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 774 719 1 271 400 45,82
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas 671 188 282 758 42,13
Preces un pakalpojumi, t.sk: 5 785 720 2 786 567 48,16
darba telpu uzturēšana 1 492 950 786 837 52,70
vēstuļu nosūtīšana 275 441 128 006 46,47
telekomunikāciju pakalpojumi 71 649 29 115 40,64
2.līmeņa administrēšana 790 014 375 604 47,54
IT un IS uzturēšana 845 457 448 952 53,10
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 96 667 37 899 39,21
transporta uzturēšana 17 643 6 727 38,13
administrēšanas izmaksas 2 195 899 973 427 44,33
Sociālie pabalsti 20 689 663 3,20
Starptautiskā sadarbība 20 535 20 534 100,00
Kapitālie izdevumi 1 077 679 701 180 65,06
KOPĀ: 20 975 319 10 126 327 48,28

Publicēšanas datums: [28.07.2020]