2018. gads

VSAA budžeta izdevumu analīze       
IZDEVUMU VEIDI 2018.g. 9 mēn. tāme (04.10.2018.) 2018.g. 9 mēn. izdevumi 9 mēn. izdevumi % pret 9 mēn. plānu (vid.norm.75%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 232 291 10 332 073 72.60
atalgojums 10 851 204 7 833 776 72.19
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 762 806 1 987 342 71.93
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  618 281 510 955 82.64
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3 634 412 2 490 984 68.54
 darba telpu uzturēšana 1 464 667 1 052 455 71.86
vēstuļu nosūtīšana 244 709 186 651 76.27
 telekomunikāciju pakalpojumi 31 704 20 724 65.37
 2.līmeņa administrēšana 793 429 555 459 70.01
 IT un IS uzturēšana 804 633 519 745 64.59
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 100 555 65 918 65.55
transporta uzturēšana 16 386 11 520 70.30
administrēšanas izmaksas 178 329 78 512 44.03
Sociālie pabalsti      
Starptautiskā sadarbība 20 025 17 786 88.82
Kapitālie izdevumi 1 869 079 934 559 50.00
KOPĀ: 19 755 807 13 775 402 69.73

 

Publicēšanas datums: [15.10.2018]