2018. gads

VSAA budžeta izdevumu analīze       
IZDEVUMU VEIDI 2018.g. 12 mēn. tāme (04.01.2019.) 2018.g. 12 mēn. izdevumi gada izdevumi % pret gada plānu (vid.norm.100%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 232 291 14 232 291 100.00
atalgojums 10 851 204 10 851 204 100.00
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 727 514 2 727 514 100.00
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  653 573 653 573 100.00
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3 688 151 3 578 372 97.02
 darba telpu uzturēšana 1 489 883 1 464 400 98.29
vēstuļu nosūtīšana 244 709 240 117 98.12
 telekomunikāciju pakalpojumi 33 655 33 450 99.39
 2.līmeņa administrēšana 793 429 737 958 93.01
 IT un IS uzturēšana 827 927 827 920 100.00
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 100 121 99 956 99.84
transporta uzturēšana 16 606 16 432 98.95
administrēšanas izmaksas 181 821 158 139 86.98
Sociālie pabalsti      
Starptautiskā sadarbība 17 786 17 786 100.00
Kapitālie izdevumi 1 817 579 1 794 691 98.74
KOPĀ: 19 755 807 19 623 140 99.33

 

Publicēšanas datums: [28.01.2019]