Aizvērt

Iemaksas

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.
Publicēšanas datums: [01.02.2018.]

2.pensiju līmenis

Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais, ja shēmas darbības sākumā – 2001.gada 1.jūlijā – viņš nebija vecāks par 50 gadiem
Publicēšanas datums: [08.02.2018.]

Slimības pabalsts

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātai personai, kura savas darbnespējas dēļ vai slima bērna kopšanas dēļ neierodas darbā un tādejādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus.
Publicēšanas datums: [08.02.2018.]

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalsts - pirms un pēc dzemdībām To var saņemt topošā māte, kas: strādā algotu darbu; ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai
Publicēšanas datums: [10.06.2015.]

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Publicēšanas datums: [29.09.2015.]

Vecāku pabalsts

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'')
Publicēšanas datums: [08.05.2015.]

Nelaimes gadījums darbā, arodslimība

Publicēšanas datums: [10.06.2015.]

Bezdarbnieka pabalsts

Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu un 1) kurai apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par 1 gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus
Publicēšanas datums: [23.01.2018.]

Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir: apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs
Publicēšanas datums: [23.10.2013.]