Darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās

Darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās Rīgā, Kurzemē un Zemgalē

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/167

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

darbinieku un apmeklētāju krēslu ķīmiskā tīrīšana VSAA nodaļās

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „GREENLINE SERVICE” EUR 1473,60 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.11.2018.
Izpildes termiņš: 16.11.2018. – 21.12.2018., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [05.02.2019]