SIA „Latvijas Pasts”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu 
speciāliste Anda Daine 
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2018/173
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.01.2019. plkst.11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 27.12.2018.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas Pasts” EUR 619833,00 (seši simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

01.04.2019., izpildes termiņš: 01.04.2019. – 31.03.2022. vai līdz līguma summas Eur 619833.00 bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien līgums nav izbeigts pirms termiņa.

Līgums

Vienošanās Nr.1

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [30.05.2019]