Vēsture

1994.gads – Nodibināts Valsts sociālās apdrošināšanas fonds (VSAF).
1997.gads – VSAF kļūst par Starptautiskās Sociālās Drošības asociācijas (International Social
Security Association) biedru.
1998.gads –VSAF tiek reorganizēts un pārdēvēts par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA).
1998.gads – VSAA nodod sociālā nodokļa (sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) administrēšanu
Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
2004.gads – VSAA no bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības kļūst par valsts aģentūru.

 

Valsts pārvaldes funkciju veikšanai 1994.gada februārī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu tika izveidots Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonds (VSAF).

Fonda kompetencē iekļāva sociālās apdrošināšanas līdzekļu iekasēšanu un pārvaldīšanu, pensiju un pabalstu izmaksas organizēšanu, kā arī vietējo sociālās apdrošināšanas pārvalžu vadību. Fondam bija jākļūst par mūsdienīgu sociālās apdrošināšanas institūciju, kas būtu spējīga kvalitatīvi pārvaldīt sociālās apdrošināšanas sistēmu un būtu pietiekami elastīga, lai varētu nodrošināt jaunu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu ātru ieviešanu, kā arī padarīt pastāvošos procesus dokumentu apstrādē un citās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās norisēs maksimāli efektīvus. Virsuzdevums, kuru visiem pārkārtojumiem paredzēja ilgtermiņa programma, bija – augstas kvalitātes klientu apkalpošanas nodrošināšana.

1997.gadā VSAF kļuva par Starptautiskās sociālās drošības asociācijas (International Social Security Association) biedru. Asociācija veic zinātniskās izpētes darbu sociālās drošības jomā, ar tā rezultātiem iepazīstinot savas dalīborganizācijas konferencēs un semināros. Savā mājas lapā asociācija regulāri informē par jaunumiem sociālās drošības jautājumos, kā arī par visu dalībvalstu likumdošanas izmaiņām.

1998.gada 1.janvārī savu darbību sāka bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kā reorganizētā Valsts sociālās apdrošināšanas fonda saistību un tiesību pārņēmēja, saglabājot pēctecību šādos darbības pamatvirzienos:

  • valsts sociālo pakalpojumu administrēšana;
  • sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšana.

Šīs izmaiņas nebija tikai nosaukuma maiņa, jo mainījās institūcijas juridiskais statuss. Pamatojoties uz likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu (pieņemts1997.gada oktobrī), turpmāk valsts pārvaldes funkcijas sociālo tiesību nodrošināšanā realizēja VSAA. Tas nozīmē, ka valsts paturēja savā pārziņā kārtības noteikšanu, bet pakalpojumu sniegšanu nodeva savam aģentam – valdības aģentūrai.
Likums paredzēja, ka iezīmētie resursi sociālajai apdrošināšanai bija jāakumulē atsevišķos fondos – speciālajos budžetos. Šo budžetu pārvaldīšanu sāka veikt VSAA.

No 1998.gada VSAA nodeva sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanu Valsts ieņēmumu dienestam, kura pārziņā no šī brīža ir gan iemaksu iekasēšanas, gan parādu piedziņas funkcijas.

VSAA juridiskā statusa maiņa izrietēja no izvirzītā mērķa – sasniegt augstāku administrācijas efektivitāti. Lai to sasniegtu, valstij bija jānodod VSAA atbilstoši materiālie un finanšu līdzekļi, jāpiešķir autonomija menedžmentā, jānosaka darba rādītāji, kuru izpildi var kontrolēt un pārskatīt, kā arī jānovērtē menedžmenta efektivitāte.

2004.gada 1.janvārī, pamatojoties uz Publisko aģentūru likumu, VSAA ir mainījusi savu juridisko statusu, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības vietā kļūstot par Labklājības ministrijas pārraudzībā esošu valsts aģentūru, kas ir institūcijas līdzšinējo saistību un tiesību pārņēmēja.

Publicēšanas datums: [20.06.2017]