Mūsu pakalpojumi VPVKAC

Precīza informācija par pakalpojumiem, VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

 1. Apbedīšanas pabalsts;
 2. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 3. Bērna kopšanas pabalsts
 4. Bērna piedzimšanas pabalsts
 5. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
 6. Bezdarbnieka pabalsts (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 7. Ģimenes valsts pabalsts;
 8. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 9. Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta;
 10. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;
 11. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 12. Informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru;
 13. Informācija par prognozējamo pensijas apmēru;
 14. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam);
 15. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 16. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu;I
 18. Informācija par veiktajiem ieturējumiem no izmaksātās pensijas, pabalsta, atlīdzības;
 19. Invaliditātes pensija piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
 21. Maternitātes pabalsts;
 22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 23. Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;
 24. Paternitātes pabalsts;
 25. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 26. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 27. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa ;
 28. Slimības pabalsts;
 29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
 30. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
 31. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
 32. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 33. Vecāku pabalsts;
 34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;

 

 

Publicēšanas datums: [14.02.2019]