Mūsu pakalpojumi VPVKAC

Precīza informācija par pakalpojumiem, VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

 1. Apbedīšanas pabalsts;
 2. Bezdarbnieka pabalsts (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 4. Bērna kopšanas pabalsts
 5. Bērna piedzimšanas pabalsts
 6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
 7. Ģimenes valsts pabalsts;
 8. Invaliditātes pensija piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 9. Maternitātes pabalsts;
 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 12. Paternitātes pabalsts;
 13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 14. Slimības pabalsts;
 15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 18. Vecāku pabalsts;
 19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram);
 20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam);
 22. Informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru;
 23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;
 24. Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta;
 25. Informācija par prognozējamo pensijas apmēru;
 26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
 27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu;
 28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 31. Informācija par veiktajiem ieturējumiem no izmaksātās pensijas, pabalsta, atlīdzības;
 32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;
 33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa ;
 34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

 

Publicēšanas datums: [05.09.2018]