Tiesības saņemt pabalstu ir:

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu”):

Persona, kurai ir tiesības saņemt vecāku pabalstu Nosacījums, lai būtu tiesības uz vecāku pabalstu
vienam no bērna vecākiem atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
vai
neatrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais
vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
vai
neatrodas
atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais
audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību
aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina

No 2017.gada 1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu ir arī personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet tāda ir bijusi, iestājoties grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumam. Tātad, sakarā ar šā bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Publicēšanas datums: [05.06.2018]