Vecāku pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsta kalkulators
Informatīvie materiāli

Tiesības saņemt pabalstu ir

sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu”):

Persona, kurai ir tiesības saņemt vecāku pabalstu

Nosacījums, lai būtu tiesības uz vecāku pabalstu

vienam no bērna vecākiem

atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
                                                                      vai
neatrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais

vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns

atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais
                                                                       vai
neatrodas
atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais

audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību

aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina

No 2020.gada 1.janvāra

Tiesības uz vecāku pabalstu ir arī sievietēm, kuras nav nodarbinātas pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet viņām ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts sekojošos gadījumos:

 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • vai arī zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma (maternitātes pabalsta saņemšanas) laikā.

Tas nozīmē, ja sievietei ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts, viņai ir tiesības par šo bērnu saņemt arī vecāku pabalstu.

No 2020.gada 1.septembra

Tiesības uz vecāku pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas vecāku apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājas 01.09.2020. vai vēlāk, nosakot tiesības uz vecāku pabalstu, primāri nosaka atbilstību kvalifikācijas perioda nosacījumiem, t.i. nosaka vai par personu obligātās iemaksas ir veiktas noteikto laika periodu.

Ja sievietei bija noteiktas tiesības un piešķirts maternitātes pabalsts par attiecīgo bērnu, tad viņai par šo bērnu ir tiesības arī uz vecāku pabalstu, kaut arī obligātās iemaksas būs veiktas īsāku laika periodu nekā noteikts.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.
Informāciju par piešķirto bērna kopšanas atvaļinājumu vai atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu VSAA saņem no Valsts ieņēmuma dienesta (VID).

Informāciju par bērna nodošanu pirms adopcijas aprūpē un audzināšanā, bērna ievietošanu audžuģimenē, aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski kopj un audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu.
Informāciju par adopciju trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā VSAA paziņo tiesa, kura apstiprinājusi adopciju.

Pabalsta saņemšanas ilgums un apmērs

Dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

 • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai – 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
 • līdz bērna pusotra gada vecumam – 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiek noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā.
Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.

No 2020.gada 1.janvāra

Ja bērns, par kuru jau ir bijis piešķirts vecāku pabalsts, tiek nodots ārpusģimenes aprūpē un vecāku pabalstu pieprasa aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs, tad ārpusģimenes audzinātājam ir tiesības mainīt iepriekšējā pabalsta saņēmēja izvēlēto vecāku pabalsta izmaksas ilgumu.

Nosacījums vecāku pabalsta apmēra noteikšanai, ja dzimst bērni ar mazu vecuma starpību

Ja kopjot bērnu vecumā līdz 3 gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Piemēram:
Annai saņēma vecāku pabalstu par 2018.gada 15.martā dzimušo bērnu līdz bērna pusotra gada vecumam, t.i. līdz 2019.gada 14.septembrim ieskaitot. 2020.gada 16.jūnijā, kad iepriekšējam bērnam jau bija 2 gadu un 3 mēneši, piedzima nākamais bērns. Annai ir tiesības vecāku pabalstu.

Vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu tiks aprēķināts no jauna, bet, ja no jauna aprēķinātais pabalsts būs apmēra ziņā mazāks nekā par iepriekšējā bērna kopšanu, tad pabalsts tiks piešķirts tādā pat apmērā kā par iepriekšējo bērnu.

***

Ko der zināt vecāku pabalsta saņēmējam, kurš kopjot bērnu, izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu pusotru gadu un saņem vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam

Bērna kopšanas atvaļinājums

Darba likuma 156.pants paredz, ka ikvienam darbiniekam, gan bērna mātei, gan bērna tēvam, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

 • Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads, un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.
 • Darbiniekam ir tiesības izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sadalot to pa daļām, vai izmantot to nepārtraukti pusotru gadu, 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot darba devējam par bērnu kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšana pirms termiņa un darbinieka atgriešanās darbā notiek darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz darbinieka un darba devēja vienošanos. Darbiniekam ir tiesības atgriezties darbā, paziņojot par to darba devējam ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš, ja objektīvu apstākļu dēļ zudis pamats turpmākai bērna kopšanai.

Vecāku pabalsts

 • Vecāku pabalstu piešķir līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam.

Tātad Darba likums paredz iespēju izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu un tas ir kalendārā laika periods. Taču vecāku pabalstu piešķir un maksā līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Tātad pabalsta saņemšanas periods ir saistīts ar bērna vecumu.
Ja sievietei ir bijis piešķirts dzemdību atvaļinājums (VSAA par šo periodu piešķir un izmaksā maternitātes pabalstu), tad bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējs piešķirs pēc tam, kad būs beidzies dzemdību atvaļinājums, jo vienlaikus divos atvaļinājumos darbinieks atrasties nevar. Tāpat arī vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Tādēļ ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Proti, vecāku pabalsta izmaksa būs beigusies, jo bērns būs jau sasniedzis pusotra gada vecumu, bet bērna kopšanas atvaļinājuma periods vēl kādu laiku turpināsies.

Piemēram, ja bērns dzimis 2019.gada 10.septembrī un māmiņa izvēlējusies saņemt vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, tad vecāku pabalsts tiks izmaksāts līdz  2021.gada 9.martam ieskaitot. Vienlaikus līdz šim datumam tiks izmaksāts arī bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī.

Savukārt  bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējam māmiņa nepieprasa ar bērna piedzimšanas dienu, bet pēc tam, kad ir beidzies dzemdību atvaļinājums, tādējādi pusotru gadu ilgais bērna kopšanas atvaļinājuma periods, ko piešķir darba devējs, pārsniedz 2021.gada 9.martu par 56 vai 70 dienām (atkarībā no pēcdzemdību atvaļinājuma perioda, par kuru tika piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts). Tādējādi par pēdējām 56 vai 70 dienām, turpinot atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsts vairs maksāts netiek.

Par bērna kopšanu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī (līdz pusotra gada vecumam – 171 eiro mēnesī).
Kādi pabalsti tiek piešķirti un izmaksāti noteiktos bērna vecuma posmos, skatīt: Pabalsti par bērnu.

Pabalsta apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais – pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Piemēram:

Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.
Ja vecāku pabalsta saņēmējs neatrodas  bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, tad vecāku pabalstu izmaksās 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.
Vecāku pabalstu 30 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra izmaksā par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs, neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā,  strādā algotu darbu vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

Piemēram:

 • Annai piešķirts vecāku pabalsts līdz meitas pusotra gada vecumam, t.i. līdz 2020.gada 15.oktobrim.
 • Pabalstu viņai izmaksā piešķirtajā apmērā, jo Anna atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
 • gada martā viņa noslēdz īslaicīgu darba līgumu ar citu darba devēju no 3.marta līdz 15. martam (strādā un gūst ienākumus).

Vecāku pabalstu 30% apmērā Annai izmaksās par periodu no 3.marta līdz 15.martam, proti, par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs ir guvis ienākumus kā darba ņēmējs.
Ja pēc tam Anna turpinās izmantot tikai bērna kopšanas atvaļinājumu, tad vecāku pabalstu viņa saņems piešķirtajā apmērā līdz 2020.gada 15.oktobrim.

Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana

Vidējās iemaksu algas aprēķinā personai tiek iekļauta tikai tā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras persona tiek apdrošināta vecāku pabalstam, t. i., pabalsta pieprasītājam VID reģistrētā iemaksu alga no darba devēja vai VID reģistrētie ienākumi kā pašnodarbinātajam.
Darba ņēmējam kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Mēnesis, no kura tiek piešķirts pabalsts

Pašnodarbinātajam kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā tiek piešķirts vecāku pabalsts.

(Vidējo iemaksu algu aprēķina saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 31.un 32.pantu – noteiktajā 12 mēnešu periodā, neieskaitot pārejošas darba nespējas dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts (darba nespējas lapa „B”), neieskaita kalendāra dienas, par kurām saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts, vecāku pabalsta turpinājums, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma un bezalgas atvaļinājuma, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, kalendāra dienas).

Kādus pabalstus izmaksā vienlaikus ar vecāku pabalstu?

Vienlaikus ir tiesības saņemt vecāku pabalstu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz pusotra gada vecumam, atkarībā no izdarītās izvēles) un bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs līdz bērna pusotra gadu vecumam ir 171 eiro mēnesī.

Vai bērna kopšanas pabalstu turpina saņemt arī tad, ja vecāku pabalstu, personai pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, aprēķina 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas?
Ir tiesības turpināt saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī un pārrēķināto vecāku pabalstu vienlaikus.

Vai par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus viens vecāks var saņemt vecāku pabalstu un otrs vecāks bērna kopšanas pabalstu?
Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus

Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu.Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, tad persona, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, papildus bērna kopšanas pabalstam saņem:

 • vecumā līdz bērna pusotram gadam– 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • vecumā no bērna pusotra gada līdz 2 gadiem– 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Piemērs: Kādi pabalsti un kādā apmērā tiks piešķirti pabalsta pieprasītājam, kurš kopj dvīnīšus:

Bērnu vecums

Pabalsti, kuri tiek piešķirti par dvīņu kopšanu

Kopā saņemamo pabalstu apmērs mēnesī

Līdz bērnu viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no izvēlēta pabalsta saņemšanas ilguma.

Līdz bērna vienam gadam (60% no vidējās algas) vai līdz pusotram gadam (43,75% no vidējās algas).

Bērna kopšanas pabalsts

171 eiro mēnesī līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta

171 eiro mēnesī

līdz pusotra gada vecuma sasniegšanai

Vecāku pabalsts

+

171 eiro

+

171 eiro

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums vecāku pabalstam jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas (datums, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu).
Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un citu informāciju.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

Der zināt!

  • Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņemiet bezdarbnieka pabalstu.
  • Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Publicēšanas datums: [09.09.2020]