Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz valsts atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā

 • līdz 18 gadiem (nav sasniedzis pilngadību);
 • pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas (pēc pilngadības sasniegšanas), ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Ja bērnam:

 • ir piešķirts personas kods (izņemot bērnu, kurš  Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju);
 • pastāvīgi dzīvo Latvijā;
 • neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Atbalstu piešķir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 8.punktu.

Atbalsta apmēru un nosacījumus atbalsta saņemšanai nosaka 21.05.2013. MK noteikumi Nr.261 „Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem”

Atbalstu piešķir

 • vienam no bērna vecākiem;
 • adoptētājam;
 • aizbildnim vai vienam no audžuģimenes locekļiem;
 • personai, kurai bērns nodots pirms adopcijas aprūpē;
 • citai personai, kura faktiski audzina bērnu, ja bērna personisko interešu aizsardzībai pieņemts atbilstošs bāriņtiesas lēmums;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu sasniegšanas;
 • pašam bērnam pēc 15 gadu sasniegšanas, bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par atbalsta piešķiršanu.

Atbalstu piešķir uz laiku līdz ārsta izziņā noteiktās atkārtotās pārbaudes termiņam (bet ne ilgāk kā par 2 gadiem).

Atbalsta pieprasīšana

Atbalsta piešķiršanai jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • sertificēta gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un mācās, tad ir jāiesniedz:

 • profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem (mācās Latvijas izglītības iestādē vai ārvalsts izglītības iestādē);
 • augstskolas izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 24 gadiem un studē augstskolā dienas nodaļā /pilna laika klātienē/(mācās Latvijas izglītības iestādē vai ārvalsts izglītības iestādē);
 • vispārējās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē.

Ja bērns mācās vispārējas izglītības iestādē Latvijā, tad izglītības iestādes izziņa nav jāiesniedz, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) šo informāciju elektroniskā veidā saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Par ārvalstī izsniegtu mācību iestādes izziņu

Ārvalstī iegūtu izglītības dokumentu, kas apliecina bērna izglītības iegūšanas faktu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, pielīdzina Latvijā izsniegtajai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes izziņai vai augstskolas izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

 • ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);
 • ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;
 • ir ievērota normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktā kārtība.

Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, vai valstī ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā– Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā – legalizācija nav nepieciešama.

Atbalsta izmaksa pēc atkārtotas bērna veselības pārbaudes tiek turpināta, ja tā veikta ārsta izziņā norādītajā laikā.

Ja atkārtotā pārbaude nav veikta ārsta izziņā norādītajā laikā, atbalsta izmaksu atjauno ar dienu, kad izsniegta ārsta izziņa (bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas).

Atbalsta izmaksas nosacījumi

Atbalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr atbalsta saņēmējs vai bērns atrodas ieslodzījuma vietā vai saņem pilnībā no valsts budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • ja bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas lēmums par atbalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina;
 • ja atbalsta saņēmējam pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai bērns nodots audžuģimenes vai aizbildņa aprūpē;
 • ja ar bāriņtiesas lēmumu izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenes vai aizbildņa aprūpē;
 • ja atbalsta saņēmējs vai bērns izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • ja atbalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās atbalsta saņemšanas;
 • ja atbalsta saņēmējs vai bērns ir miris.

Atbalsta izmaksa bērniem, kuri pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties:

Ja izziņa vai informācija par kārtējo mācību gadu nav iesniegta (saņemta) VSAA, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.

Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas.

Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi.

Atbalsta apmērs

Atbalsta apmērs atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēram, kas ir 106,72 euro.

Atbalsta pieprasīšanas termiņš

Ja atbalsts pieprasīts 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas, to piešķir ar izziņas izsniegšanas dienu.

Ja atbalsts pieprasīts vēlāk nekā 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas, atbalstu piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas.

Atbalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu VSAA pieņem 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Atbalsta saņemšana

Valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem pārskaita uz atpabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Publicēšanas datums: [22.04.2018]