Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Tiesību akti

Tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tām personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim, kurš kopj bērnu invalīdu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Bērna invalīda kopšanas pabalstu izmaksu izbeidz:

  • kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
  • kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 71. pantu un MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1607 ”Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērnu invalīdu, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Pabalsta apmērs

Bērnu invalīda kopšanas pabalsta apmērs ir 213,43 euro mēnesī.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Bērnu invalīda kopšanas pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

 

Publicēšanas datums: [19.04.2018]