Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā (turpmāk tekstā – pabalstu) ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem:

 • kuri zaudējuši apgādnieku;
 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
 • kuriem piešķirts personas kods.

Tiesību uz pabalstu nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta piešķiršana

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona:

 • nav sasniegusi pilngadību (18 gadus).

Pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai.

 • pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem;
 • ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus;
 • nav stājusies laulībā.

Pabalstu piešķir apgādnieku zaudējušam bērnam un izmaksā viņa mātei, tēvam, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski audzina bērnu.

Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu, kurš mācās vispārējas vai profesionālās izglītības iestādē Latvijā, elektroniski iesniedz VSAA.

Ja informācija par personu nav iesniegta elektroniski, pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz:

 • vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja pabalstu pieprasa persona, kura nav vecāka par 20 gadiem;
 • augstskolas izziņu, ja pabalstu pieprasa persona, kura nav vecāka par 24 gadiem un kura studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Ja bērns mācās ārvalstīs, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu.

Par ārvalstī izsniegtu mācību iestādes izziņu

Ārvalstī iegūtu izglītības dokumentu, kas apliecina bērna izglītības iegūšanas faktu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, pielīdzina Latvijā izsniegtajai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes izziņai vai augstskolas izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

 • ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);
 • ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;
 • ir ievērota normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktā kārtība.

Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, vai valstī ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā – Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā – legalizācija nav nepieciešama.

Pabalsta izmaksas nosacījumi

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • apgādnieku zaudējušais bērns noslēdz laulību.

Ja persona noslēdz laulību, tai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai VSAA nodaļai.

Pabalsta apmērs

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālais apmērs katram bērnam mēnesī ir:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 92,50 eiro;
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma  – 111,00 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai, kurai noteikta invaliditātes grupa (vecumā pēc 18 gadiem)- – skatīt sadaļā „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā”

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (apgādnieka nāves dienas). Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro.

Ja pabalsta saņēmējs ir miris, tad piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pabalstu var saņemt pabalsta saņēmēja laulātais un visi pirmās un otrās pakāpes radinieki.

Pieprasot piešķirto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu personīgi, nosūtot pa pastu, iesniedzot valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums vai elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]