Apgādnieka zaudējuma pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mirušais ir bijis sociāli apdrošinātā persona, ir Latvijā dzīvojošiem:

1) mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā:

 • bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
 • bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

2) darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā:

 • brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;

Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir iepriekš minētajām personām (apgādājamie), ja tās mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi studijas, un nav vecākas par 24 gadiem.

Lai apliecinātu mācības pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai  augstskolās pilna laika klātienē, kā arī vispārizglītojošās mācību iestādēs ārpus Latvijas, apgādājamam katru gadu ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kurai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē, un tajā jābūt norādītai šādai informācijai par mācībām:

 • mācību gads un kurss;
 • programmas ilgums un beigu datums;
 • norāde par mācībām pilna laika klātienē, ja persona ir augstskolas vai koledžas students;

Ja izziņu izsniegusi ārvalsts izglītības iestāde, izziņai pievieno tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu un ievēro normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktās prasības.

Informāciju par apgādājamā mācībām vispārizglītojošā mācību iestādē Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības ministrijas.

Ja apgādājamie dzīvo dažādās ģimenēs, tad katra no tām saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

No apgādnieka zaudējuma pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14. punktu, 8. panta trešās daļas 10. punktu, 12. un 13. pantu.

Pieprasot apgādnieka zaudējuma pensiju, jāiesniedz:

 • iesniegumu pensijas piešķiršanai;
 • miršanas apliecību;
 • apgādājamā dzimšanas apliecību;
 • dokumentus par mirušā apdrošināšanas stāžu;
 • radniecību apliecinošus dokumentus;
 • apgādājamā invaliditātes dokumentus;
 • dokumentus par atrašanos mirušā apgādībā;
 • mācību iestādes izziņu, ja apgādājamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu un mācās profesionālās izglītības iestādēs, koledžās, augstskolās vai vispārizglītojošās mācību iestādēs ārpus Latvijas.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju:

 • vienam apgādājamam – 50% no pensijas;
 • diviem apgādājamiem – 75% no pensijas;
 • trim un vairāk apgādājamiem – 90% no pensijas.

Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru.

No 2017.gada 1.aprīļa apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs katram bērnam:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 92,50 EUR;
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 EUR;
 • no septiņu gadu vecuma  – 111,00 EUR.

Līdz 2017.gada 31.martam piešķirtās un pārrēķinātās apgādnieka zaudējuma pensijas pārskata no 2017.gada 1.aprīļa un starpību izmaksā līdz 2017.gada 30.septembrim.

Apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumiem Nr.156 „Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību

Bērniem, kuri zaudējuši abus vecākus, par katru no vecākiem  piešķir atsevišķu apgādnieka zaudējuma pensiju.

Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 6 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pensijas saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu – 2,39 euro.

Apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Pēc 2002.gada personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Tādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur viņai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese. Ja pensijas saņēmējs un apgādājamais(-ie), jau ir izbraukuši uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs un apgādājamais (-ie) ir dzīvi.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs un apgādājamais(-ie) ir dzīvi.

Apgādājamam(-iem) vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadu sasniegšanai, apgādnieka zaudējuma pensijas turpmākai izmaksai papildu jāiesniedz izglītības iestādes izziņa par mācībām vai studijām pilna laika klātienē.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai (t.sk. izglītības iestādes izziņu), pensijas saņēmējs un apgādājamais(-ie), uzrādot personu apliecinošus dokumentus, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdoti dzīvības apliecinājumi nav nepieciešami.

 

Publicēšanas datums: [09.08.2019]