Apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu (sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību pēc 01.01.1997.)

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu ir darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri ir bijuši mirušās personas pilnā vai daļējā apgādībā :

 • bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem (pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas – ja mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādes dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem);
 • bērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • brāļiem, māsām un mazbērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām un mazbērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • pārdzīvojušajam laulātajam un vecākiem (ja nav sasniegts vecums, no kura pienāktos vecuma pensija);
 • pārdzīvojušajam laulātajam, kura gaida bērnu no apdrošinātās personas pēc tā nāves;
 • personām, kuras audzina apdrošinātās personas bērnu līdz astoņu gadu vecumam (pārdzīvojušajam laulātajam, vienam no vecvecākiem (neatkarīgi no vecuma), vienam no pilngadīgajiem brāļiem/māsām).

Apdrošināšanas atlīdzību piešķir saskaņā ar likumu Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību nosaka 1999. gada 16. februāra MK noteikumi Nr.50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība.

Atlīdzības pieprasīšana

Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz:

 • iesniegums atlīdzības piešķiršanai;
 • akts par nelaimes gadījumu darbā vai atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību (ja VSAA rīcībā nav šādas informācijas);
 • ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību;
 • dokumenti, kas apliecina radniecību vai laulību ar apdrošināto personu, – dzimšanas apliecību un/vai laulības apliecību (jāuzrāda, ja VSAA rīcībā nav šādas informācijas);
 • tiesas spriedumu par apgādības faktu, ja, pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, nav iespējams konstatēt faktu par pilnīgu vai daļēju apgādību.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību.

Pieprasot atlīdzību apgādnieka zaudējuma gadījumā var izmantot veidlapu (Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības (darbspēju zaudējuma/apgādnieka zaudējuma) piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu iesniegumu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa

Atlīdzību var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas , personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Atlīdzības apmērs

Apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs ir atkarīgs no mirušās  personas vidējās iemaksu algas, ko nosaka par 12 mēnešu periodu (izlaižot divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājusies apdrošinātās personas nāve, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība) un apgādājamo skaita.

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam ir:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 92,50 eiro;
 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma  – 111,00 eiro.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 6 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Ja šis termiņš nokavēts, tad atlīdzību piešķir par iepriekšējiem 6 mēnešie, skaitot no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegsanas dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā;
 • piegādājot atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā (piegāde dzīvesvietā noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro).

Atlīdzības saņēmējam, izbraucot no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, atlīdzība tiek izmaksāta arī turpmāk, ja :

 • persona pirms izbraukšanas VSAA iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot LR kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma atlīdzība;
 • dzīvojot ārvalstīs, katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim, iesniedz VSAA rakstisku pieprasījumu atlīdzības izmaksas turpināšanu (jāiesniedz personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai jānosūta pa pastu, pieprasījumā norādot LR kredītiestādes kontu).

Nosūtot pieprasījumu pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību, jāpievieno klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka atlīdzības saņēmējs un darba nespējīgie ģimenes locekļi, par kuriem tiek saņemta atlīdzība apgādnieka zaudējuma gadījumā, ir dzīvi (jānorāda personas pases dati).

Ja atlīdzība tiek saņemta par mirušās apdrošinātās personas apgādībā bijušajiem bērniem (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kas mācās ārvalsts vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā, nepieciešams uzrādīt vai nosūtīt pa pastu izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka bērns turpina mācīties.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu atlīdzības turpmākai izmaksai, atlīdzības saņēmējs un darba nespējīgie ģimenes locekļi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī iesniegt personīgi VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Der zināt!

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksu pārtrauc uz laiku, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]