Apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu (sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību pēc 01.01.1997.)

Apdrošināšanas atlīdzību par apgādnieka zaudējumu piešķir, ja apdrošinātās personas nāve ir iestājusies darba negadījuma vai arodslimības rezultātā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā (turpmāk tekstā – pabalstu) ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri zaudējuši apgādnieku, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, kuriem piešķirts personas kods.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošiem darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem: 1) bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem; 2) bērniem no 18-24 gadiem, ja mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās dienas ...