Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Tiesības saņemt pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir par aizbildnībā esošajiem bērniem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot gadījumus, kad aizbildnībā esošajiem bērniem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 9. pantu un 2009. gada 22.decembra MK noteikumiem nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums pabalstam aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs mēnesī ir :

  • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai107,50 euro;

 

  • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –  129 euro.

Ja bērnam ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts sakarā ar apgādnieka zaudējumu, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantijas fonda vai arī ģimenes valsts pabalsts, tad pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai tiek samazināts par bērnam piešķirtās pensijas, atlīdzības vai pabalsta apmēru. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš 

Iesniegums pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā tiesību rašanās brīža (aizbildnības nodibināšanas dienas). Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Citi VSAA pabalsti

Aizbildnim ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

Publicēšanas datums: [12.02.2020]