Atlīdzība par bērna adopciju

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm   

Tiesības saņemt atlīdzību par bērna adopciju ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. Atlīdzību par bērna adopciju izmaksā par katru bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē (ārpusģimenes aprūpes iestādē, audžuģimenē, aizbildnībā). Atlīdzība netiek piešķirta, ja adoptēts otra laulātā bērns.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.1 pantu un 2009. gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1533 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju”.

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv. Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Tiesa, kura apstiprinājusi adopciju, trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo VSAA.

Atlīdzības apmērs

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (6 mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos). Ja šis laiks ir nokavēts – atlīdzību neizmaksā.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par bērna adopciju bez maksas pārskaita atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt

! Līdz ar tiesas sprieduma spēkā stāšanos tiek pārtraukta atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksa, bet saglabājas tiesības turpināt saņemt visus pārējos piešķirtos pabalstus par bērna audzināšanu un kopšanu.

! Pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vienam no adoptētājiem ir tiesības uz paternitātes pabalstu, ja bērns adoptēts līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un darba devējs ir piešķīris10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Publicēšanas datums: [14.02.2020]