Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm   

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesības saņemt atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi (turpmāk atlīdzību) un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību (turpmāk – piemaksu) ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuru aprūpē nodotajiem bērniem ir piešķirts personas kods. Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību un piemaksu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns.

Atlīdzību un piemaksu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.1 pantu un 12.12.2017. MK noteikumiem Nr. 752 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību” (stājas spēkā 01.01.2018.)

Atlīdzības un piemaksas pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības un piemaksas piešķiršanai.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adoptējamā bērna aprūpi) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv. Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja atlīdzības pieprasītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, papildus iesniegumam pabalsta pieprasītājam jāiesniedz arī darba devēja izziņa par laikposmu, kurā pabalsta pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).
Informāciju par bērna nodošanu pirms adopcijas aprūpē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē.

Atlīdzības apmērs

Atlīdzību piešķir no dienas, kad bērns nodots pirms adopcijas aprūpē, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un izmaksā līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai.
Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no adoptējamā bērna vecuma un adoptētāja nodarbinātības fakta (ir/nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), kā arī no atrašanās atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu

Adoptētāja nodarbinātība

Adoptējamā bērna vecums

Atlīdzības apmērs mēnesī

Nav nodarbināts

no 0 līdz 18 gadiem

171 euro

Ir nodarbināts (atrašanās ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā neietekmē atlīdzības apmēru)

no 8 līdz 18 gadiem

Ir nodarbināts un neatrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

171 euro
Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir

Ir nodarbināts un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

 

70% apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta atlīdzība)

 587,39 euro – ja atlīdzība piešķirta 2020.gadā

 535, 09 euro – ja atlīdzība piešķirta 2019.gadā

Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir

Ir nodarbināts nepilnu darba laiku līdz 20 stundām nedēļā

Vienlaicīgi par vienu un to pašu bērnu nevar saņemt atlīdzību un vecāku pabalstu.  

Adoptētājs, kurš aprūpē bērnu vecumā līdz 1,5 gadam un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā,  var izvēlēties saņemt atlīdzību vai vecāku pabalstu.

Piemaksas apmērs

Ja pirms adopcijas aprūpē un uzraudzībā ar bāriņtiesas lēmumu tiek nodoti vairāki bērni, tad par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu piešķir piemaksu 171 euro mēnesī.

Atlīdzības un piemaksas pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā). Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Atlīdzības un piemaksas piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības un piemaksas saņemšana

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi bez maksas pārskaita atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Citi VSAA pabalsti

Adoptētājam (pirms adopcijas laikā, kā arī pēc adopcijas apstiprināšanas) ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

Der zināt

Par adoptētāju, kurš saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro, neatkarīgi no bērnu skaita. Attiecīgi šis periods veido adoptētājam apdrošināšanas stāžu.

Publicēšanas datums: [22.09.2020]