Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm   

Informatīvie materiāli
VSAA maksātie valsts pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam

Tiesības saņemt atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi (turpmāk atlīdzību) un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību (turpmāk – piemaksu) ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuru aprūpē nodotajiem bērniem ir piešķirts personas kods. Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību un piemaksu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns.

Atlīdzību un piemaksu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.1 pantu un 12.12.2017. MK noteikumiem Nr. 752 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību” (stājas spēkā 01.01.2018.)

Atlīdzības un piemaksas pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības un piemaksas piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adoptējamā bērna aprūpi) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv. Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja atlīdzības pieprasītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, papildus iesniegumam pabalsta pieprasītājam jāiesniedz arī darba devēja izziņa par laikposmu, kurā pabalsta pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).

Informāciju par bērna nodošanu pirms adopcijas aprūpē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē.

Atlīdzības apmērs

Atlīdzību piešķir no dienas, kad bērns nodots pirms adopcijas aprūpē, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un izmaksā līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai.

Ar 2018.gada 1.janvāri atlīdzības apmērs ir atkarīgs no adoptējamā bērna vecuma un adoptētāja nodarbinātības fakta (ir/nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), kā arī no atrašanās atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu:

Vienlaicīgi par vienu un to pašu bērnu nevar saņemt atlīdzību un vecāku pabalstu.  

Adoptētājs, kurš aprūpē bērnu vecumā līdz 1,5 gadam un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā,  var izvēlēties saņemt atlīdzību vai vecāku pabalstu.

Piemaksas apmērs

Ja pirms adopcijas aprūpē un uzraudzībā ar bāriņtiesas lēmumu tiek nodoti vairāki bērni, tad par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu piešķir piemaksu 171 euro mēnesī.

Informācija adoptētājiem, kuriem atlīdzība piešķirta līdz 2017. gada 31. decembrim un pirms adopcijas periods turpinās arī pēc 2018.gada 1.janvāra

! Adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu adoptējamais bērns nodots līdz 2017. gada 31. decembrim, tai skaitā, ja adoptētājam vienlaikus ar vecāku pabalstu ir piešķirta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzības izmaksu noteiktajā apmērā un kārtībā turpina līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

Adoptētājs ir tiesīgs iesniegt iesniegumu un pieprasīt pārrēķināt atlīdzību, atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra, ja tie viņam ir labvēlīgāki. Tiesības pieprasīt pārrēķinu ir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā uz pieprasījuma iesniegšanas dienu atrodas adoptējamais bērns. Proti, ja pirms adopcijas perids vēl turpinās.

! Ja bērns nodots adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz 2017. gada 31. decembrim – vienlaikus var saņemt vecāku pabalstu un atlīdzību. Bet, ja adoptētājas izvēlas saņemt atlīdzību 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, tad uz iesnieguma pamata var veikt atlīdzības apmēra pārskatīšanu no 2018.gada 1.janvāra.  Tādā gadījumā tiks pārtraukta vecāku pabalsta izmaksa.

! Ja līdz izmaiņām likumdošanā nebija tiesības uz atlīdzību vai piemaksu, bet tās radušās no  2018.gada 1.janvāra, tad jāiesniedz iesniegums VSAA nodaļai. (Līdz 31.12.2017. atlīdzību nepiešķīra adoptētājam, ja viņš turpināja strādāt, kā arī nepiešķīra piemaksu,  ja pirms adopcijas aprūpē un uzraudzībā nodeva vairākus bērnus).

Atlīdzības un piemaksas pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā). Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Atlīdzības un piemaksas piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības un piemaksas saņemšana

Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi bez maksas pārskaita atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Citi VSAA pabalsti

Adoptētājam (pirms adopcijas laikā, kā arī pēc adopcijas apstiprināšanas) ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

Der zināt

Par adoptētāju, kurš saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro, neatkarīgi no bērnu skaita. Attiecīgi šis periods veido adoptētājam apdrošināšanas stāžu.

 

Publicēšanas datums: [23.11.2018]