Solidaritātes nodoklis

Tiesību akti
Iesnieguma veidlapa

Solidaritātes nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka –  un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) objekts pārsniedz noteikto maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa likme 2020.gadā ir 25,5%

Solidaritātes nodokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto VSAOI objekta maksimālo apmēru. Laika periodā no 2019. gada līdz 2021.gadam VSAOI objekta maksimālais apmērs ir noteikts 62800,00 eiro.

Solidaritātes nodokļa objektam taksācijas gadā jāpiemēro tādu pašu obligāto iemaksu likmi, kāda tiek piemērota personas ienākumam līdz obligāto iemaksu objekta maksimālajam apmēram (62800 eiro). Tātad, ja darba devējs obligātās iemaksas aprēķināja, piemērojot likmi 35,09%, tad arī solidaritātes nodoklis jāaprēķina, piemērojot tādu pašu likmi.

Starpība starp faktiski samaksāto solidaritātes nodokli, piem., 35,09% apmērā, un aprēķināto solidaritātes nodokli 25,50% apmērā, tiks uzskaitīta kā pārmaksātais solidaritātes nodoklis un tiks atmaksāts.

Pārmaksāto solidaritātes nodokli par 2019.taksācijas gadu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) ir jāaprēķina līdz 2020.gada 1.jūnijam. Pārmaksāto solidaritātes nodokli par 2020. taksācijas gadu VSAA ir jāaprēķina līdz 2021.gada 1.jūnijam.

Ja obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba ņēmēju un darba devēju, kā tas noteikts likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.pantā, pārmaksātais solidaritātes nodoklis tiks atmaksāts tikai darba devējam.

Solidaritātes nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests. Pēc tam, kad Valsts kase no kopējā veiktā VSAOI maksājuma ir ieturējusi 1%, ko tā pārskaita veselības apdrošināšanai, VSAA nodrošina solidaritātes nodokļa uzskaiti, sadalīšanu un ieskaitīšanu atbilstoši Solidaritātes nodokļa likuma 8.1 pantā un  9.pantā noteiktajam.

VSAA uzskaita  un sadala tikai faktiski samaksāto  solidaritātes nodokli.

Solidaritātes nodokļa sadalījums 2020.gadā

Par taksācijas periodu  no 2020.gada 1.janvāra samaksāto solidaritātes nodokli VSAA sadala šādi:

  • valsts pensiju speciālajā budžetā 14% , reģistrējot to nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1.līmenim,
  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam  par konkrēto nodokļa maksātāju 10,5%;

Solidaritātes nodoklis, kas tiks samaksāts par 2018. taksācijas gadu, tiks sadalīts kārtībā, kāda bija spēkā līdz 31.12.2018.

Publicēšanas datums: [07.01.2020]