Solidaritātes nodoklis

Tiesību akti
Iesnieguma veidlapa

Solidaritātes nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka –  un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) objekts pārsniedz noteikto maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto VSAOI objekta maksimālo apmēru. 2018.gadā VSAOI objekts ir 55 000,00 eiro.

Solidaritātes nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests. Pēc tam, kad Valsts kase no kopējā veiktā VSAOI maksājuma ir ieturējusi 1%, ko tā pārskaita veselības apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nodrošina solidaritātes nodokļa uzskaiti, sadalīšanu un pārskaitīšanu atbilstoši Solidaritātes nodokļa likuma 9.pantā noteiktajam. VSAA uzskaita un sadala tikai faktiski samaksāto  solidaritātes nodokli.

VSAA uzskaita  un sadala tikai faktiski samaksāto  solidaritātes nodokli.

Solidaritātes nodokļa sadalījums

Sākot no 2018. gada samaksāto solidaritātes nodokli VSAA sadala šādi:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam 10,5%;
 • valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa dalībniekiem maksājumiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pensiju plānā 6%;
 • maksājumiem privātā pensiju fonda pensiju plānā jeb pensiju 3.līmenī 4% vai 10%, ja persona nav pensiju 2.līmeņa dalībnieks;
 • iemaksām valsts pensiju speciālajā budžetā 13,59%.

Maksājumi personas pensijai

Solidaritātes nodokļa daļas maksājums valsts fondēto pensiju shēmā jeb pensiju 2.līmenī:

Ja solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad solidaritātes nodokļa daļu 6% apmērā no solidaritātes nodokļa VSAA pārskaita ieguldījumu plānā, kura dalībnieks viņš ir.

Solidaritātes nodokļa daļu valsts fondēto pensiju shēmā VSAA pārskaita valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

Solidaritātes nodokļa daļas maksājums privāto pensiju fonda pensiju plānā, jeb pensiju 3.līmenī:

 https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4978/ProcesaApraksts

Solidaritātes nodokļa daļa, ko VSAA pārskaita privātā pensiju fonda pensiju plānā:

 • 4%, ja solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks;
 • 10%, ja solidaritātes nodokļa maksātājs nav valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.

Paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam. VSAA nosūta uz solidaritātes nodokļa maksātāja deklarēto adresi   tam pārskata mēnesim sekojošajā trešajā mēnesī, kurā sasniegts objekta maksimums.

Pēc paziņojuma saņemšanas solidaritātes nodokļa maksātājam ir jāiesniedz VSAA iesniegums, kurā norādīts privātā pensiju fonda pensiju plāns, uz kuru VSAA jāpārskaita solidaritātes nodokļa daļa.

Ar visiem privāto pensiju fondu pensiju plāniem var iepazīties mājaslapā www.manapensija.lv 
http://www.manapensija.lv/lv/pensiju-3-limenis/pensiju-plani/

Iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski portālā latvija.lv;
 • elektroniskais portālā latvija.lv, izmantojot universālo e-pakalpojumu iesniegumu iestādei;
 • e-pastā vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • klātienē jebkurā VSAA nodaļā;
 • pa pastu (Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011).

! Ar norādīto privāto pensiju fondu ir jābūt noslēgtam līgumam un uzsāktai dalībai pensiju plānā. Tas var būt arī slēgtais pensiju fonds.

Informācija par izvēlēto privāto pensiju fonda pensiju plānu ir jāiesniedz VSAA astoņu mēnešu laikā no paziņojuma Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam izsūtīšanas datuma.

Ja Iesniegums VSAA netiek iesniegts, solidaritātes nodokļa daļu, kas aprēķināta pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānā, VSAA ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.

Solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam VSAA veiks reizi mēnesī, sākot ar nākamo mēnesi pēc Iesnieguma saņemšanas.

Solidaritātes nodokļa daļu privātā pensiju fonda pensiju plānam VSAA pārskaitīs līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Piemēram:solidaritātes nodokļa daļa no janvārī gūtajiem ienākumiem, tiks pārskaitīta līdz aprīļa 15.datumam, no februārī gūtajiem ienākumiem – līdz maija 15.datumam utt.*

* Par pirmajiem trīs 2018.gada mēnešiem solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšana valsts fondēto pensiju shēmā un privātā pensiju fonda pensiju plānā par tiks uzsākta no 2018.gada jūlija.

   

Publicēšanas datums: [23.08.2018]