Solidaritātes nodoklis

Tiesību akti
Iesnieguma veidlapa

Solidaritātes nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka –  un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) objekts pārsniedz noteikto maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa likme 2019.gadā ir 25,5%

Solidaritātes nodokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto VSAOI objekta maksimālo apmēru. Laika periodā no 2019. gada līdz 2021.gadam VSAOI objekta maksimālais apmērs ir noteikts 62800,00 eiro.

Solidaritātes nodokļa objektam taksācijas gadā jāpiemēro tādu pašu obligāto iemaksu likmi, kāda tiek piemērota personas ienākumam līdz obligāto iemaksu objekta maksimālajam apmēram (62800 eiro). Tātad, ja darba devējs obligātās iemaksas aprēķināja, piemērojot likmi 35,09%, tad arī solidaritātes nodoklis jāaprēķina, piemērojot tādu pašu likmi.

Starpība starp faktiski samaksāto solidaritātes nodokli, piem., 35,09% apmērā, un aprēķināto solidaritātes nodokli 25,50% apmērā, tiks uzskaitīta kā pārmaksātais solidaritātes nodoklis un tiks atmaksāts.

Pārmaksāto solidaritātes nodokli par 2019.taksācijas gadu VSAA ir jāaprēķina līdz 2020.gada 1.jūnijam.

Ja obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba ņēmēju un darba devēju, kā tas noteikts likuma ‘Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.pantā, pārmaksātais solidaritātes nodoklis tiks atmaksāts tikai darba devējam.

Solidaritātes nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests. Pēc tam, kad Valsts kase no kopējā veiktā VSAOI maksājuma ir ieturējusi 1%, ko tā pārskaita veselības apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nodrošina solidaritātes nodokļa uzskaiti, sadalīšanu un ieskaitīšanu atbilstoši Solidaritātes nodokļa likuma 8.1 pantā un  9.pantā noteiktajam.

VSAA uzskaita  un sadala tikai faktiski samaksāto  solidaritātes nodokli.

Solidaritātes nodokļa sadalījums 2019.gadā

Par taksācijas periodu  no 2019.gada 1.janvāra samaksāto solidaritātes nodokli VSAA sadala šādi:

 • valsts pensiju speciālajā budžetā 14% , reģistrējot to nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1.līmenim,
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam 10,5%;

Solidaritātes nodoklis, kas tiks samaksāts par 2018. taksācijas gadu, tiks sadalīts kārtībā, kāda bija spēkā līdz 31.12.2018.

2018.gadā VSAOI objekts bija 55 000,00 eiro.

Solidaritātes nodokļa sadalījums 2018.gadā

Par taksācijas periodu  no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim samaksāto solidaritātes nodokli VSAA sadala šādi:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam 10,5%;
 • valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa dalībniekiem maksājumiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pensiju plānā 6%;
 • maksājumiem privātā pensiju fonda pensiju plānā jeb pensiju 3.līmenī 4% vai 10%, ja persona nav pensiju 2.līmeņa dalībnieks;
 • iemaksām valsts pensiju speciālajā budžetā 13,59%.

Maksājumi personas pensijai

Solidaritātes nodokļa daļas maksājums valsts fondēto pensiju shēmā jeb pensiju 2.līmenī:

Ja solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad solidaritātes nodokļa daļu 6% apmērā no solidaritātes nodokļa VSAA pārskaita ieguldījumu plānā, kura dalībnieks viņš ir.

Solidaritātes nodokļa daļu valsts fondēto pensiju shēmā VSAA pārskaita valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

Solidaritātes nodokļa daļas maksājums privāto pensiju fonda pensiju plānā, jeb pensiju 3.līmenī:

 https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4978/ProcesaApraksts

Solidaritātes nodokļa daļa, ko VSAA pārskaita privātā pensiju fonda pensiju plānā:

 • 4%, ja solidaritātes nodokļa maksātājs ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks;
 • 10%, ja solidaritātes nodokļa maksātājs nav valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.

Paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam. VSAA nosūta uz solidaritātes nodokļa maksātāja deklarēto adresi   tam pārskata mēnesim sekojošajā trešajā mēnesī, kurā sasniegts objekta maksimums.

Pēc paziņojuma saņemšanas solidaritātes nodokļa maksātājam ir jāiesniedz VSAA iesniegums, kurā norādīts privātā pensiju fonda pensiju plāns, uz kuru VSAA jāpārskaita solidaritātes nodokļa daļa.

Ar visiem privāto pensiju fondu pensiju plāniem var iepazīties mājaslapā www.manapensija.lv 
http://www.manapensija.lv/lv/pensiju-3-limenis/pensiju-plani/

Iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski portālā latvija.lv;
 • elektroniskais portālā latvija.lv, izmantojot universālo e-pakalpojumu iesniegumu iestādei;
 • e-pastā vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • klātienē jebkurā VSAA nodaļā;
 • pa pastu (Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011).

! Ar norādīto privāto pensiju fondu ir jābūt noslēgtam līgumam un uzsāktai dalībai pensiju plānā. Tas var būt arī slēgtais pensiju fonds.

Informācija par izvēlēto privāto pensiju fonda pensiju plānu ir jāiesniedz VSAA astoņu mēnešu laikā no paziņojuma Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam izsūtīšanas datuma.

Ja Iesniegums VSAA netiek iesniegts, solidaritātes nodokļa daļu, kas aprēķināta pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānā, VSAA ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā.

Solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam VSAA veiks reizi mēnesī, sākot ar nākamo mēnesi pēc Iesnieguma saņemšanas.

Solidaritātes nodokļa daļu privātā pensiju fonda pensiju plānam VSAA pārskaitīs līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Piemēram:solidaritātes nodokļa daļa no janvārī gūtajiem ienākumiem, tiks pārskaitīta līdz aprīļa 15.datumam, no februārī gūtajiem ienākumiem – līdz maija 15.datumam utt.*

* Par pirmajiem trīs 2018.gada mēnešiem solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšana valsts fondēto pensiju shēmā un privātā pensiju fonda pensiju plānā par tiks uzsākta no 2018.gada jūlija.

   

Publicēšanas datums: [07.01.2019]