Apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (pēc 01.01.1997.)

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību

ir sociāli apdrošinātajai personai, kurai sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību iestājusies

 • pārejoša darba nespēja,
 • darbspēju zaudējums vai
 • nāve.

Apdrošinātās personas nāves gadījumā tiesības uz atlīdzību ir darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri ir bijuši mirušā apgādībā.

Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ ir personai, kura pēc 1997 .gada 1. janvāra ir bijusi apdrošināta pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vismaz 3 gadus.

No 2020.gada 1.janvāra

Vienlaikus nevar saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un invaliditātes pensiju.

Personai, kurai vienlaikus ir tiesības gan uz invaliditātes pensiju, gan atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai apgādnieka zaudējumu,  tiek izmaksāts viens pakalpojums – pensija vai atlīdzība, pēc personas izvēles.

Piemērs

Anna saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu sakarā ar viņai noteikto arodslimību 175 eiro mēnesī. No 15.03.2020. Annai papildus nosaka arī 3.grupas invaliditāti ar cēloni „vispārējā saslimšana” un viņai ir tiesības uz invaliditātes pensiju, kuras apmērs ir  80 eiro mēnesī.

Tā kā tiesības saņemt ir tikai vienu pakalpojumu, tad Annai ir jāizdara izvēle, kuru pakalpojumu turpmāk viņa saņems.

Personām, kurām pensija un atlīdzība piešķirta līdz 2019.gada 31.decembrim, minētie pakalpojumi vienlaikus tiek izmaksāti līdz lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu, pārrēķināšanu vai izmaksas termiņa pagarināšanu noteiktajam laikam. Pēc tam pašam saņēmējam jāizdara izvēle, kuru no pakalpojumiem vēlas turpmāk saņemt.

Apdrošināšanas atlīdzības veidi

 • slimības pabalsts;
 • atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzība par papildu izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju, personas aprūpi, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un remontu, ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstu.

Ja darba negadījuma vai arodslimības rezultātā ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad ģimenes locekļiem pienākas:

 • atlīdzība par apgādnieka zaudējumu;
 • apbedīšanas pabalsts.

Apdrošināšanas atlīdzību piešķir saskaņā ar likumu Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību nosaka 1999. gada 16. februāra MK noteikumi Nr.50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība.

Atlīdzības pieprasīšana

Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību, jāiesniedz:

 • iesniegums atlīdzības piešķiršanai;
 • atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

Papildu dokumenti atsevišķu atlīdzību saņemšanai:

 1. atlīdzībai par papildu izdevumiem – dokumenti , kas apliecina papildu izdevumu nepieciešamību un apmēru;
 2. atlīdzībai par apgādnieka zaudējumu:
 • ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību;
 • dokumenti, kas apliecina radniecību vai laulību ar apdrošināto personu, – dzimšanas apliecību un/vai laulības apliecību (jāuzrāda, ja VSAA rīcībā nav šādas informācijas);
 • tiesas spriedumu par apgādības faktu, ja, pamatojoties uz dokumentiem, nav iespējams konstatēt faktu par pilnīgu vai daļēju apgādību.

 

Informāciju par personai noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi un invaliditāti, VSAA elektroniskā formātā saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) .

Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pieprasot atlīdzību darbspēju zaudējumu var izmantot veidlapu (Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības (darbspēju zaudējuma/apgādnieka zaudējuma) piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu iesniegumu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa

Atlīdzības apmērs

Jebkuras apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir atkarīgs no apdrošinātās personas vidējās iemaksu algas, ko nosaka par 12 mēnešu periodu (izlaižot divus mēnešus pirms mēneša, kurā noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība, iestājusies pārejoša darba nespēja vai nāve, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība).

Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no vidējās iemaksu algas un izmaksā:

 • ja noticis nelaimes gadījuma, sākot no 11. darbnespējas dienas;
 • ja apdrošinātā persona saslimusi ar arodslimību, sākot no 1.darbnespējas dienas.

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru aprēķina atkarībā no VDEĀVK noteiktā darbspēju zaudējuma procenta un vidējās iemaksu algas.

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs atkarīgs no apgādājamo skaita un vidējās iemaksu algas.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības (tai skaitā slimības pabalsta, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un papildu izdevumu atlīdzināšanu) piešķiršanu vai atteikumu VSAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Atlīdzības saņemšana

Apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā;
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai apgādnieka zaudējumu var saņemt arī ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā (piegāde dzīvesvietā noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro).

Atlīdzības saņēmējam, izbraucot no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, atlīdzība tiek izmaksāta arī turpmāk, ja :

 • persona pirms izbraukšanas VSAA iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot LR kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma atlīdzība,
 • dzīvojot ārvalstīs, katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim, iesniedz VSAA rakstisku pieprasījumu atlīdzības izmaksas turpināšanai (jāiesniedz personīgi,  ar pilnvarotās personas starpniecību vai jānosūta pa pastu, pieprasījumā norādot LR kredītiestādes kontu).

Nosūtot pieprasījumu pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību, jāpievieno klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka atlīdzības saņēmējs ir dzīvs (jānorāda personas pases dati).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu atlīdzības turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī iesniegt personīgi VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Der zināt!

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā līdz atlīdzības saņēmējs sasniedz  likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā zemāk aprakstītajā kārtībā.

Personai, kurai piešķirta vecuma pensija vai izdienas pensija, atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā šādi:

 • ja piešķirtās pensijas apmērs nesasniedz atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, personai izmaksā starpību starp atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un izdienas vai vecuma pensijas apmēru;
 • ja piešķirtās izdienas vai vecuma pensijas apmērs ir vienāds ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru vai to pārsniedz, atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksu izbeidz.

Ja personai piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi un viņa nestrādā, tad līdz noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai pensiju izmaksā 50% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas.

Personām, kurām tiek piešķirta gan atlīdzība par darbspēju zaudējumu, gan priekšlaicīgā vecuma pensija, atlīdzību izmaksā, salīdzinot atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru ar priekšlaicīgās pensijas izmaksājamo apmēru. Ja no priekšlaicīgas vecuma pensijas (50%) tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tad atlīdzība par darbspēju zaudējumu tiek salīdzināta ar pensijas apmēru pirms nodokļu nomaksas.

Ja personai ir piešķirta priekšlaicīgā vecuma pensija vai izdienas pensijas, bet šīs pensijas personai netiek izmaksātas, jo persona turpina strādā, tad apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama piešķirtajā apmērā, nesamazinot to par izdienas vai priekšlaicīgās vecuma pensijas apmēru vai nepārtraucot tās izmaksu, ja pensijas apmērs ir lielāks par atlīdzības apmēru.

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu nepiešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir no 10 līdz 24 %.

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pārtrauc uz laiku, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu.

 

Publicēšanas datums: [18.12.2019]