Pabalsta piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas kārtība

Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai.

Ja kļuvāt par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Bezdarbnieka pabalstu var pārrēķināt par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja tas maina piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēru.

Piešķirto pabalstu pārrēķina no pabalsta piešķiršanas dienas, ja apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus par uzkrātiem darba un tam pielīdzinātiem periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim, bezdarbnieks papildu iesniedz pabalsta saņemšanas laikā.

Pārrēķinu pieprasa, iesniedzot Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam.

Publicēšanas datums: [12.12.2017]