Pabalsta pieprasīšana

 • jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • jāuzrāda dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim
  • darba grāmatiņa;
  • darba devēja vai arhīva izziņas;
  • darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti;
  • karaklausības apliecība;
  • mācības apliecinoši dokumenti (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa). Ja esat mācījies pēc vidējās izglītības iegūšanas (izņemot augstskolu), jāuzrāda gan vidusskolas atestāts, gan dokuments (diploms, apliecība, mācību iestādes vai arhīva izziņa), kas apliecina mācību periodu pēc vidējās izglītības iegūšanas.
  • citi dokumenti, kas apliecina darba stāžu un tam pielīdzinātos periodus, ja šāda informācija nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā.

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165.

Ja VSAA rīcībā nav informācijas par personas apdrošināšanas periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim un personai ir jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti, tad VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt personīgi ikvienā VSAA nodaļā.

Gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti, iesniegumu var arī iesniegt:

 • aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv ;
 • vienā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • nosūtot pa pastu.

E-iesniegumu var aizpildīt, ja pirms tam iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invaliditātes noteikšanu bērnam līdz 18 gadu vecumam un lēmuma izrakstu, kas apliecina, ka invaliditāte personai turpmāk nav noteikta, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Publicēšanas datums: [12.12.2017]