Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir personai, kura audzina bērnu invalīdu, Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods:

  • vienam no bērna vecākiem,
  • aizbildnim vai adoptētājam,
  • faktiskajam bērna audzinātājam, kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu.

Piemaksu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6. panta 3.daļu un MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1517 ”Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Piemaksas pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums piemaksas piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Piemaksas pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērnu invalīdu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Ja piemaksas pieprasītājs ir aizbildnis vai persona, kura faktiski audzina bērnu, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

Informāciju par adopcijas apstiprināšanu VSAA iesniedz tiesa, ja piemaksas pieprasītājs ir adoptētājs.

Piemaksas apmērs

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs ir 106,72 euro.

Piemaksas pieprasīšanas termiņš

Iesniegums piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot piemaksu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms piemaksas pieprasīšanas dienas.

Piemaksas piešķiršanas termiņš

Lēmumu par piemaksas piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus piemaksas piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Piemaksas saņemšana

To pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Publicēšanas datums: [26.04.2018]