Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem ir sociāli apdrošinātajam, ja viņš cietis nelaimes gadījumā darbā vai viņam konstatēta arodslimība pēc 1996. gada 31. decembra.

Apdrošināšanas atlīdzības veidi

Papildu izdevumu kompensēšana apdrošinātajai personai, ja minētie izdevumi netiek segti no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās palīdzības valsts programmas:

 • ārstēšanās;
 • ārstniecības līdzekļu, t.sk. medikamentu iegāde;
 • pacienta maksājumi un ārstnieciskās manipulācijas;
 • medicīniskā un sociālā rehabilitācija;
 • ceļa izdevumi, apmeklējot ārstniecības iestādi (ar sabiedrisko transportlīdzekli vai, ja ārstniecības iestādi nav iespējams apmeklēt sabiedrisko transportlīdzekļu nepieejamības vai apdrošinātās personas veselības stāvokļa dēļ, izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, atbilstoši brauciena maršrutam, kilometrāžai un attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņam);
 • protezēšana, tehnisko palīglīdzekļu (protēžu ortopēdiskie izstrādājumi) iegāde un to remonts;
 • pavadoņa apmaksa;
 • profesionālā rehabilitācija;
 • pārkvalifikācija.

Apdrošināšanas atlīdzību piešķir saskaņā ar likumu Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Papildu izdevumu, kas radušies pēc nelaimes gadījuma darbā vai pēc konstatētas arodslimības, atlīdzināšanas kārtību nosaka 1999. gada 16. februāra MK noteikumu Nr.50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība IV 1.nodaļa.

Atlīdzības pieprasīšana

Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību, jāiesniedz:

 • iesniegums atlīdzības pieprasīšanai;
 • atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu, VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas.

Papildus:

Izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas iestādē), ārstniecības līdzekļu un pacienta maksājumu atlīdzināšanai:

 • pilnīgi aizpildīta medicīniskā dokumentācija (“Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” un/vai “Izrakstu – epikrīzi”), kurā ir informācija par klientam sniegtajiem pakalpojumiem un to nepieciešamību;
 • maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus (čeki, kvītis u.c.), kuros norādīts pilns pakalpojumu un ārstniecības līdzekļu, t.sk., medikamentu nosaukums;
 • ārstējošā ārsta nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanai :

 • izglītības dokumenti, kas apliecina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus.

Ceļa izdevumu, kas saistīti ar ārstniecības iestādes apmeklējumu, atlīdzināšanai:

 • medicīniskās dokumentācijas veidlapa “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kurā norādīti ārstniecības iestādes apmeklējumu datumi un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (pavadoņa ceļa izdevumu atlīdzināšanai jābūt ārstējošā ārsta norādei par pavadoņa nepieciešamību);
 • ceļa izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti (sabiedriskā transporta biļetes, degvielas uzpildes stacijas kases čeki vai kvītis);

Tehnisko palīglīdzekļu iegādes (nav iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem) un remonta izdevumu atlīdzināšanai :

 • ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinumu par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Informāciju par personas invaliditāti, darbspēju zaudējumu, īpašas kopšanas nepieciešamību, veselības stāvoklim atbilstošas pārkvalifikācijas nepieciešamību vai citas profesijas apgūšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību.

Pieprasot atlīdzību var izmantot veidlapu (Iesniegums papildu izdevumu kompensācijai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Atlīdzības apmērs

Apdrošināšanas atlīdzības par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem kopējā summa, nedrīkst pārsniegt divdesmitpieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā (dienā, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība), tas ir, 1600,75 euro.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums kompensēt papildu izdevumus ir jāiesniedz 6 mēnešu laikā no izdevumu apliecinošo maksājumu dokumentu izsniegšanas dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par papildu izdevumu atlīdzināšanas piešķiršanu vai atteikumu VSAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma un attaisnojošo dokumentu iesniegšanas dienas.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību pārskaita uz atlīdzības saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Publicēšanas datums: [07.01.2020]