Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei ir:

  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ČAES invalīds), sākot ar invaliditātes noteikšanas dienu, ja invaliditāte ir saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
  • mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka (ČAES dalībnieks) ģimenei, sākot ar ČAES dalībnieka nāves dienu, ja dalībnieka nāves cēlonis ir saistīts ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu.

Par ČAES dalībnieka ģimenes locekļiem uzskatāmi viņa bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (līdz 24 gadiem, ja mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā), kā arī laulātais, vecāki un mazbērni, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Pabalstu var saņemt tikai viens no ģimenes locekļiem.

Pabalstu piešķir saskaņā ar likuma Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums 11.pantu.

Pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību nosaka 2010.gada 30.novembra MK noteikumi Nr.1077 Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Citi jautājumi, kas ir saistīti ar pabalsta saņemšanu, pabalsta pieprasīšanas termiņiem, pabalsta pieprasītāja pienākumiem, kā arī nosacījumiem pabalsta izmaksu pārtraukšanai un pabalsta aplikšanai ar nodokļiem, noteikti Valsts sociālo pabalstu likuma 17., 18., 19., 20., 22. pantos.

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta piešķiršanas pamats:

  • iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

  • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību.

Pieprasot atlīdzību var izmantot veidlapu (Iesniegums valsts sociālā pabalsta (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ģimenei) piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par noteikto invaliditāti un darbspēju zaudējuma pakāpi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Ja persona, kura saņem pabalstu, sasniedzot 18 gadu vecumu turpina mācīties, Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par personu, kura mācās vispārējas vai profesionālās izglītības iestādē Latvijā, elektroniski iesniedz VSAA.

Ja informāciju par personu netiek saņemta elektroniski, valsts sociālā pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz:

  • ārvalsts mācību iestādes izziņu, ja persona, kura nav vecāka par 24 gadiem, mācās ārvalsts izglītības iestādē;
  • augstskolas izziņu, ja persona, kura nav vecāka par 24 gadiem, mācās Latvijā studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Par ārvalstī izsniegtu mācību iestādes izziņu

Ārvalstī iegūtu izglītības dokumentu, kas apliecina bērna izglītības iegūšanas faktu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, pielīdzina Latvijā izsniegtajai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes izziņai vai augstskolas izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

  • ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);
  • ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;
  • ir ievērota normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktā kārtība.

Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, valstī ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā – Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā – legalizācija nav nepieciešama.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs ir 100 euro mēnesī.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Valsts sociālais pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Pabalsta saņemšana

Valsts sociālo pabalstu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]