Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Kaitējuma atlīdzību piešķir un aprēķina saskaņā ar „Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums” (turpmāk tekstā – ČAES likums).

Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību ir:

 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (turpmāk tekstā – ČAES dalībnieks) – invalīdam, kuram noteiktā invaliditāte ir saistīta ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
 • ČAES dalībniekam, kuram noteikts darbspēju zaudējums 10 – 25 % apmērā (bez invaliditātes noteikšanas) saistībā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
 • mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri bijuši tā apgādībā un kuriem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija. Tiesības uz kaitējuma atlīdzību pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir iepriekš minētajām personām (apgādājamiem), ja tās mācās mācību iestādes dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecākas par 24 gadiem.

ČAES dalībnieks un mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgie ģimenes locekļi vienlaikus var saņemt kaitējuma atlīdzību un valsts pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu Par valsts pensijām vai kaitējuma atlīdzību un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas piešķirts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, vai kaitējuma atlīdzību un izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar speciālajiem izdienas pensiju likumiem.

Uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību personai, kura saņem citas valsts pensiju, izņemot gadījumu, kad tā ir piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Kaitējuma atlīdzības pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums kaitējuma atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums kaitējuma atlīdzības (darbspēju zaudējuma/apgādnieka zaudējuma) piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par noteikto invaliditāti un darbspēju zaudējuma pakāpi (procentos) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Ja kaitējuma atlīdzību pieprasa mirušā ČAES dalībnieka apgādībā bijušais ģimenes loceklis, kas ir vecāks par 18 gadiem, bet nav vēl sasniedzis 24 gadus un mācās, tad papildus jāiesniedz:

 • izglītības iestādes izsniegta izziņa, ja apgādājamais mācās koledžā vai  augstskolā pilna laika klātienē, kā arī vispārizglītojošā mācību iestādē ārpus Latvijas.

Informāciju par apgādājamā mācībām vispārizglītojošā un profesionālās izglītības mācību iestādē Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības ministrijas.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Kaitējuma atlīdzības apmērs

 • ČAES dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī ČAES dalībniekiem, kuriem noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti 10-25% apmērā, kaitējuma atlīdzību aprēķina izmantojot sekojošu formulu:

KA = 50 % VS x DZ, kur:
KA
– kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS
– iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
DZ
– darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos).

 • Mirušo ČAES dalībnieku apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem, kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, kaitējuma atlīdzību aprēķina izmantojot šādu formulu:

KA = 50 % VS x KĢL, kur:
KA
– kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS
– iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
KĢL
– kaitējuma atlīdzības koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija:

0,8 – ja ir viens apgādājamais,
0,9 – ja ir divi apgādājamie,
1,0 – ja ir trīs un vairāk apgādājamo.

Kaitējuma atlīdzības pārrēķināšana un apmēra pārskatīšana

Kaitējuma atlīdzības apmērs tiek pārskatīts reizi gadā 1.maijā, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī. Ja iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir mazāka par algu, no kuras jau aprēķināta kaitējuma atlīdzība, tad kaitējuma atlīdzības apmēru nepārskata.

Ja mainās darbspēju zaudējuma procenti vai apgādājamo skaits, kaitējuma atlīdzību pārrēķina no izmaiņu dienas.

Kaitējuma atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību, VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un visas piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Kaitējuma atlīdzības saņemšana

 • Ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā. Atlīdzības piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro.
 • Pārskaitot uz atlīdzības saņēmēja iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]