Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā

Ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, Latvijā nodzīvojuši kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti, kuriem piešķirts personas kods, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinums par invaliditātes noteikšanu."

Pabalsti par bērnu ar invaliditāti

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam.

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Pabalstu piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobīļa iegādei un pabalsta saņemšanai.

Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

Tiesības uz pabalstu ir personai ar I grupas redzes invaliditāti, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi I grupas redzes invaliditāti; kura nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā vai asistenta pakalpojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros; kura nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm

Valsts sociālo pabalstu piešķir Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu, kā arī mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (arī bērni, līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās vidējās vai augs...

Nelaimes gadījums darbā, arodslimība

Tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību ir sociāli apdrošinātajam, kuram sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību iestājusies pārejoša darba nespēja, darbspēju zaudējums vai nāve. Apdrošinātās personas nāves gadījumā tiesības uz atlīdzību ir darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri ir bijuši mirušā apgādībā.

Atvieglojumi personām ar invaliditāti

Labklājības ministrijas mājas lapā (www.lm.gov.lv) ievietotā informācija par atvieglojumiem personām ar invaliditāti