Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi

Pensijas kapitāla aktualizācija tika uzsākta 1998.gadā, kad pirmo reizi tika noteikta attiecība starp 1997. un 1996.gada ienākumiem, no kuriem bija veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas.

Apdrošināšanas iemaksu algas (ieņēmumi, no kuriem veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas)  indekss (turpmāk- indekss) veidojas  kā divu pēdējo  gadu apdrošināšanas iemaksu algu attiecība. To nosaka VSAA, balstoties uz Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.205 „Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība”.

Indeksu  izmantoto, lai piešķirot vai pārrēķinot vecuma pensiju, katra cilvēka pensijas kapitāls atbilstu apdrošināšanas iemaksu algas izmaiņām valstī.

Noteiktie indeksi

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kuri paredz no 2009.gada līdz 2011.gadam noteikto negatīvo indeksu aizstāšanu ar skaitli „1”, kā arī turpmāk noteikto indeksu izlīdzināšanu, līdz laikam, kad negatīvo un pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli “1”. Ja iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par „1”, tad pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums.

Ievērojot šos grozījumus, ar „1” aiztājami šādi indeksi:

2009.gada – 0,9622;

2010.gada – 0,7978;

2011.gada – 0,9945;

2012.gada – 1,0618;

2013.gada – 1,0758;

2014.gada – 1,0766;

2015.gada – 1,0620.

Savukārt 2016.gada indekss – 1,0646 tiek aizstāts ar indeksu 1,0614, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums.

2017.gadā apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir 1,0786.

2018.gadā apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir 1,1064

Piešķirot (pārrēķinot) pensiju 2019.gadā, iepriekš minētie indeksi piemērojami pensijas kapitāla aktualizācijai.

Pensijas kapitāla aktualizācija piešķirot (pārrēķinot) pensiju 2018.gadā Pensijas kapitāla aktualizācija piešķirot (pārrēķinot) pensiju 2019.gadā

 

Publicēšanas datums: [21.12.2018]