Pensiju izmaksa

Tiesību akti

Pensiju pārskaita personas Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, izmaksā pakalpojumu sniedzēja izmaksas vietā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu – 2,39 euro.

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi).

Tādā gadījumā personai pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur viņai:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu;
  • jānorāda Latvijas kredītiestādes konts;
  • jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

22.12.2009. MK noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Publicēšanas datums: [03.01.2018]