Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecuma gadījumā

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā (turpmāk tekstā – pabalstu) ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem:

 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
 • Latvijā nodzīvojuši kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti;
 • kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu piešķir uz mūžu.

Tiesību uz pabalstu nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta piešķiršana

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu personai, kurai:

 • nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu“);
 • ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” noteikts personai, lai tā iegūtu valsts vecuma pensiju.

Tas nozīmē, ka personai, kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju (kuras apdrošināšanas stāžs ir mazāks kā nepieciešamie 15 gadi), ir tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no dienas, kad tā ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalsta izmaksas nosacījumi

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • ja persona kļūst nodarbināta (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais). Šādos gadījumos personai ir pienākums triju darbdienu laikā par uzsākšanu strādāt paziņot jebkurai VSAA nodaļai.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs ir 64,03 euro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai, kurai noteikta invaliditāte – skatīt sadaļā „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā”

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no dienas, kad radušās tiesības uz pabalstu. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro.

Ja pabalsta saņēmējs ir miris, tad piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pabalstu var saņemt pabalsta saņēmēja laulātais un visi pirmās un otrās pakāpes radinieki.

Pieprasot piešķirto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu personīgi, nosūtot pa pastu, iesniedzot valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums vai elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]