Pensiju indeksācija

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2019.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 420 euro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 420 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 420 euro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas pārskatāmas, neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

  • 1,0719, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0805, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0891, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0977, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0719.

2019.gada 1.oktobrī pārskatāmi arī piemaksas apmēri par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemērojot indeksu 1,0719.

Publicēšanas datums: [09.09.2019]