Pensiju indeksācija

2018.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2018.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 382 euro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 382 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 382 euro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas pārskatāmas, neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

2018.gada 1.oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

  • 1,0590, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0655, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0720, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadi.

2018.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0590.

 

 

Publicēšanas datums: [27.08.2018]