Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Tiesības saņemt vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi: pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā; mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais, ir bijis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs; pabalsts pieprasīts 6 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi: apdrošināta persona (arī gadījumos, ja nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), pensijas saņēmējs, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmējs, bezdarbnieks, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.

Iepriekšējais12Nākošais