Izdienas pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Izdienas pensijas piešķir:

 1. Saskaņā ar „Nolikumu par izdienas pensijām”:
 • transporta darbiniekiem (aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta);
 • radošajiem darbiniekiem (cirka, operas, baleta u.c. māksliniekiem),

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju līdz 1999.gada 1.janvārim ir nostrādātas 3/4 no Nolikumā par izdienas pensijām noteiktā laika;
 • atsevišķām kategorijām sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
 • dzīvo Latvijā.

Pieprasot izdienas pensiju, jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • darba devēja izziņa par to, ka darbinieka darbs atbilst Nolikumā par izdienas pensijām noteiktajām profesijām;
 • dokuments, kas apliecina, ka persona vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
 • darba grāmatiņa un jebkuri citi apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Izdienas pensiju piešķir un aprēķina saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” un “Nolikumu par izdienas  pensijām” ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.gada līdz 1999.gadam (ieskaitot);
 • apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.
 1. Saskaņā ar izdienas pensijas likumiem:
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • diplomātiem;
 • korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem,
 • valsts drošības iestāžu amatpersonām;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem,

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ir nostrādāts izdienas pensiju likumos noteiktais laiks;
 • sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;

Pieprasot izdienas pensiju, jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • darba devēja izziņa par izdienas periodiem, ja ir personas rīcībā;
 • darba devēja izziņa par izdienas pensijas pieprasītāja atbrīvošanu no amata un darba samaksu, ja ir personas rīcībā;
 • darba grāmatiņa un jebkuri citi apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Izdienas pensiju piešķir un aprēķina saskaņā ar likumu „Par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”,
Tiesnešu izdienas pensijas likumu
Prokuroru izdienas pensijas likumu
Diplomātu izdienas pensijas likumu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensijas likumu un 
Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, kotu, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likums
,
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas likumu,  
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumu.

Izdienas pensiju aprēķina, ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto izdienas stāžu;
 • mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem pieciem (trim) gadiem.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Izdienas pensijas saņēmēja pienākums 10 dienu laikā paziņot VSAA par dienesta (darba) uzsākšanu amatā (profesijā), kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

No izdienas pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12. un 13.pantu.

Izdienas pensiju var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pensijas saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu – 2,39 euro.

Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Tādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur viņai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese. Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

 

Publicēšanas datums: [26.04.2018]