Apdrošināšanas stāžs

Lai rastos tiesības uz valsts pensiju, ir nepieciešams apdrošināšanas stāžs, kura ilgums katram veidam ir atšķirīgs. Apdrošināšanas stāžam var būt nozīme arī  pensijas apmēra noteikšanā. Apdrošināšanas stāžs veidojas no apdrošināšanas periodiem, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam. Apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīti arī likumā noteiktie darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim.

Apdrošināšanas stāžu no 1996.gada 1.janvāra apliecina VSAA uzkrātie dati par apdrošināšanas iemaksām.

Apdrošināšanas stāžs līdz 1990.gada 31.decembrim

Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžu veido Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi:

1)   obligātais aktīvais militārais dienests PSRS Bruņotajos spēkos un alternatīvais (darba) dienests;

2) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem — arī dienests PSRS Bruņotajos spēkos;

3)   dienests ierindas un komandējoša sastāva amatos iekšlietu iestādēs, izņemot VDK;

4)   mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas (5 gadi un ne vairāk par 6 gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti vairāk nekā 5 gadi);

5)  mācību laiks aspirantūras dienas nodaļā (ne vairāk par 3 gadiem), pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

6)  individuālais darbs;

7)  laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu;

8)  laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam;

9)  algots darbs reliģiskajās organizācijās;

10)  politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā  un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām (arī ārpus bijušās PSRS teritorijas) pavadītais laiks trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos – pieckārtīgā apmērā.;

11)  laiks, kad apdrošinātā persona atzīta par I, II vai III grupas invalīdu un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai.;

12)  nodarbinātība kolhoza biedra statusā no 16 gadu vecuma.

Ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem apdrošināšanas stāžu veido iepriekš minētie Latvijas teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, kā arī šādi bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darbam pielīdzinātie periodi:

1)   mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas (5 gadi un ne vairāk par 6 gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti vairāk nekā 5 gadi);

2)   mācību laiks aspirantūras dienas nodaļā (ne vairāk par 3 gadiem), pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

3)   politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām (arī ārpus bijušās PSRS teritorijas ) pavadītais laiks trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos – pieckārtīgā apmērā.

Piešķirot vai pārrēķinot valsts pensiju, neņem vērā jebkādus apdrošināšanas periodus, ja tie jau ņemti vērā, piešķirot citas valsts pensiju.

Lai pierādītu apdrošināšanas periodu, personai jāiesniedz dokumenti.(darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, darba devēja vai arhīva izziņas, mācību iestāžu izsniegti dokumenti, karaklausības apliecība u.c.) Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165

Apdrošināšanas stāžs no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim

Apdrošināšanas stāžu veido šādi darba un tam pielīdzinātie periodi Latvijā:

1)   darbs (izņemot darbu pašnodarbinātā statusā);

2)   obligātais aktīvais militārais dienests un alternatīvais (darba) dienests;

3) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem — arī dienests PSRS Bruņotajos spēkos;

4)   dienests ierindas un komandējošā sastāva amatos iekšlietu iestādēs, izņemot VDK.

1. – 4. punktā minētos periodus ieskaita apdrošināšanas stāžā, ja tajos ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Lai pierādītu apdrošināšanas periodu, personai jāiesniedz dokumenti (darba grāmatiņa, darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti, arhīva izziņas, karaklausības apliecība u.c.) Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos
„Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165

5)   darbs pašnodarbinātā statusā;

6)   mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas;

7)   pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

8)   laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu;

9)   laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam.

5. – 9. punktā minētos periodus ieskaita apdrošināšanas stāžā, ja persona pati nodarbinātības periodā ir maksājusi sociālo nodokli. Informācija par veiktajiem maksājumiem ir VSAA rīcībā.

10) laiks, kad persona atzīta par invalīdu un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai, ko persona pierāda ar dokumentiem.

Piešķirot vai pārrēķinot valsts pensiju, neņem vērā jebkādus apdrošināšanas periodus, ja tie jau ņemti vērā, piešķirot citas valsts pensiju.

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165

Publicēšanas datums: [04.01.2019]