Sociālā drošība ES

Latvijai 2004.gada 1.maijā iestājoties Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), sociālo jautājumu koordinēšana tika veikta saskaņā ar Padomes regulu Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk – regula Nr. 1408/71) un regulu Nr.574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.1408/7...

Darbs citā ES valstī (A1 sertifikāts)

Strādājot dažādās ES dalībvalstīs vienlaicīgi, sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tikai vienā valstī. Veicot īslaicīgu darbu dažādās ES valstīs, noskaidrojiet kurā valstī veicamas sociālās apdrošināšanas iemaksas

Bezdarbnieka pabalsts ES

No 2010.gada 1.maija stājās spēkā Regula Nr.883/2004 „Par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu” (turpmāk – Regula Nr.883/2004) un Regula Nr.987/2009 „ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.883/2004” (turpmāk – Regula Nr.987/2009), kuras aizstāja līdz šim spēkā esošās Regulas Nr.1408/71 un Nr.574/72.

Slimības un maternitātes pabalsts

Regula 883/2004 (turpmāk – Regula) attiecas arī uz slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanu, nosakot periodu summēšanas un izmaksas kārtību. Bet tā kā Regula ir tikai koordinācijas instruments, slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar LR likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Ģimenes pabalsti

No 2010.gada 1.maija stājas spēkā Regula Nr.883/2004 „Par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu” un Regula Nr.987/2009 „ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.883/2004”, kuras aizstās līdz šim spēkā esošās Regulas Nr.1408/71 un Nr.574/72.

ES pensijas

Eiropas Savienības (ES) iestāžu darbiniekiem

Eiropas Savienības (ES) iestāžu darbiniekam, kurš pievienojies ES pensiju shēmai, ir tiesības pieprasīt savu Latvijā valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot ES pensiju shēmai, tāpat var arī pieprasīt ES pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot Latvijas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanas sistēmai.

Apbedīšanas pabalsts

Ja darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, vai kāds viņa apgādībā bijis ģimenes loceklis miris tādas dalībvalsts teritorijā, kura nav kompetentā valsts (kompetentā valsts ir tā, kur ir nodarbinātība), tad uzskata, ka nāve iestājusies kompetentās valsts teritorijā. Apbedīšanas pabalstus piešķir kompetentā institūcija, saskaņā ar tās pārziņā esošajiem tiesību aktiem. Šie nosacījumi tiek ņemti vērā arī ta...

ES resursi internetā

ES interneta mājas lapa
http://europa.eu/index_lv.htm

Tava Eiropa
http://europa.eu/youreurope/index.htm

Sociālās drošības koordinācija ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv

Jūsu tiesības sociālās drošības jomā, pārvietojoties ES
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/index_lv.htm

Sociālās aizsardzības sistēmas MISSOC
htt...

ES dalībvalstu institūcijas

Iepriekšējais12Nākošais